Charcoal
FREE RUNNING

Appendix D The Doctrine of Divine Discipline

Appendix
D
ภาคผนวก D

The Doctrine Of Divine Discipline
หลักคำสอนเรื่องการตีสอนจากพระเจ้า

I
ένα
éna
1
การตีสอนจากพระเจ้า(Divine discipline) เป็นการลงโทษที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อผู้เชื่อเท่านั้น(ฮีบรู บทที่12: ข้อ5) ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อ บทลงโทษจากพระเจ้าเรียกว่า การพิพากษาลงโทษ (Divine judgment)ทั้งในเวลาที่เขายังอยู่บนโลกและ
ชั่วนิรันดร์ (ยอห์น บทที่3 ข้อ18)

"และท่านได้ลืมถ้อยคำให้กำลังใจซึ่งมีมาถึงท่านในฐานะบุตรว่า
ลูกเอ๋ย อย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
อย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตำหนิท่าน"
(ฮีบรู บทที่12: ข้อ5)

"ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกพิพากษา
แต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว
เพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า"
(ยอห์น บทที่3 ข้อ18)

II
δύο
dýo
2
พระบิดาทรงสมบูรณ์แบบทุกประการ เพราะฉะนั้น การตีสอนจากพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบทุกประการ การตัดสินใจในการตีสอนเป็นสิทธ์ของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่สูงสุด{Sovereignty(ดำรงอยู่สูงสุด)}

III
τρία
tría
3
การตีสอนจากพระเจ้ามีพื้นฐานบนความรัก{Love(ความรัก)}ที่พระองค์ทรงมีต่อผู้เชื่อ

"เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก
และทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตร”[ลูกเอ๋ย
อย่าดูหมิ่นการตีสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
อย่าขุ่นข้องหมองใจเมื่อพระองค์ทรงว่ากล่าวตักเตือน
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสั่งสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก
ดั่งพ่อตีสั่งสอนลูกที่ตนชื่นชม (สุภาษิต บทที่3: ข้อ11-12) ]"
(ฮีบรู บทที่12: ข้อ6;)

"เราว่ากล่าวและตีสอนผู้ที่เรารัก ดังนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจใหม่ {1ยอห์น บทที่1: ข้อ9}"
(วิวรณ์ บทที่3: ข้อ19)

IV
τέσσερα
téssera
4
ไม่ว่าการตีสอนจากพระเจ้านั้นจะหนักแค่ไหน ผู้เชื่อจะไม่มีวันเสียความรอดของเขาไป

"ท่านทั้งหลายล้วนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์"
(กาลาเทีย บทที่3: ข้อ26;)

"ถ้าเราอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วย
ถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ ก็จะทรงปฏิเสธเราด้วย
ถ้าเราไม่สัตย์ซื่อพระองค์ก็ยังคงสัตย์ซื่อ
เพราะพระองค์ปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้"
(2ทิโมธี บทที่2 ข้อ12-13)

V
πέντε
pénte
5
การตีสอนอาจถูกยกเลิก หรือไม่ก็น้อยลง เมื่อผู้เชื่อได้ตั้งต้นใหม่

"แต่ถ้าเราได้วินิจฉัยตนเอง เราก็จะไม่ต้องตกอยู่ในการพิพากษา"
(1โครินธ์ บทที่11: ข้อ31)

5.1 ข้้นตอนการรับการตีสอนจากพระเจ้า

5.1.1 การตีสอนประเภทเตือน

"พี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันเพื่อจะไม่ถูกตัดสินโทษ องค์ผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่ประตูแล้ว!"
(ยากอบ บทที่5: ข้อ9;)

"เราอยู่ที่นี่แล้ว! เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
เราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานร่วมกับเรา"
(วิวรณ์ บทที่3: ข้อ20)

5.1.2 การตีสอนที่หนัก

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงลงโทษข้าพระองค์ขณะที่ทรงกริ้ว
หรือตีสั่งสอนข้าพระองค์ขณะที่ทรงพระพิโรธ
เพราะลูกศรของพระองค์ปักลึกในตัวข้าพระองค์
พระหัตถ์ของพระองค์วางเหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง
ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรมเพราะพระพิโรธของพระองค์
กระดูกของข้าพระองค์เสื่อมโทรมเพราะบาปของข้าพระองค์
ความผิดของข้าพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์
เหมือนภาระอันหนักหน่วงเกินจะแบกไว้

บาดแผลของข้าพระองค์ร้าวระบม
และกลัดหนองเพราะบาปอันโง่เขลาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ถูกทำให้ทรุดลงและตกต่ำอย่างมาก
ข้าพระองค์คร่ำครวญอยู่วันยังค่ำ
หลังของข้าพระองค์ปวดร้าว
ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรม
ข้าพระองค์อ่อนระโหยและบอบช้ำ
ข้าพระองค์ครวญครางด้วยความร้าวรานใจ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์เปิดเผยอยู่ต่อหน้าพระองค์
เสียงทอดถอนใจของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกปิดกั้นจากพระองค์
ใจของข้าพระองค์เต้นระรัว กำลังวังชาของข้าพระองค์ถดถอย
และตาของข้าพระองค์ก็มืดมัวไป
เพื่อนฝูงปลีกตัวออกห่างเพราะบาดแผลของข้าพระองค์
เพื่อนบ้านหลบลี้หนีหน้า
บรรดาผู้ที่หมายเอาชีวิตข้าพระองค์ก็วางกับดัก
บรรดาผู้ที่จะทำร้ายข้าพระองค์ก็พูดถึงแต่ความหายนะของข้าพระองค์
และคิดหาอุบายอยู่วันยังค่ำ

แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนคนหูหนวกที่ไม่ได้ยิน
และเป็นเหมือนคนใบ้ที่พูดไม่ได้
ข้าพระองค์กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยินอะไร
ผู้ซึ่งไม่สามารถปริปากโต้ตอบ"
(สดุดี บทที่38: ข้อ1-14)

5.1.3 การตีสอนถึงตาย(1ยอห์น บทที่5: ข้อ16)การที่ผู้เชื่อไม่ยอมยุติการถอยหลังฝ่ายวิญญาณจะนำไปสู่ความตายในที่สุด(วิวรณ์ บทที่3: ข้อ16)

"ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตาย
ผู้นั้นควรอธิษฐานขอ และพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่ผู้ที่ทำบาป ข้าพเจ้าหมายถึงคนที่ทำบาปซึ่งไม่นำไปสู่ความตาย บาปที่นำไปสู่ความตายก็มี
ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าให้อธิษฐานขอสำหรับคนที่ทำบาปเช่นนั้น"
(1ยอห์น บทที่5: ข้อ16)

"เพราะเจ้าอุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็น ดังนั้นเรากำลังจะถ่มเจ้าออกจากปาก"
(วิวรณ์ บทที่3: ข้อ16)

5.2 ผู้เชื่อที่ถอยหลังฝ่ายวิญญาณได้นำการตีสอนจากพระเจ้ามาถึงตนเพราะตัดสินใจผิด (สดุดี บทที่7: ข้อ14-16)การตีสอนเกิดจากการที่เขาเลือกที่จะกบฏต่อพระเจ้า ในทำนองเดียวกัน การเลือกที่จะตั้งต้นใหม่{1ยอห์น บทที่1: ข้อ9}และการกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์จะยุติการตีสอนในขั้นสุดท้าย

"คนเหล่านั้นที่ตั้งครรภ์ความชั่ว
และให้กำเนิดความเดือดร้อน คลอดความโป้ปดมดเท็จออกมา
คนเหล่านั้นที่ขุดหลุมพรางไว้
ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดนั้น
ความเดือดร้อนที่พวกเขาก่อขึ้น ย้อนกลับมาหาพวกเขาเอง
ความทารุณของพวกเขาตกใส่หัวพวกเขาเอง"
(สดุดี บทที่7: ข้อ14-16)

VI
έξι
éxi
6
การตีสอนจากพระเจ้าเกี่ยวข้องกับหลักการพระคุณซึ่งทำให้การแช่งสาปกลายเป็นพระพรหลังจากผู้เชื่อได้ตั้งต้นใหม่แล้ว{1ยอห์น บทที่1: ข้อ9} หลังจากการสารภาพปาบหากเขายังได้รับการตีสอน การตีสอนนั้นจะเป็นพระพรสำหรับเขา

"ความสุขมีแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงตักเตือน
ฉะนั้นอย่าดูหมิ่นการตีสั่งสอนขององค์ทรงฤทธิ์
เพราะพระองค์ทรงทำให้เป็นแผล แต่ก็ทรงสมานรอยแผล
พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บ แต่ก็ทรงรักษาให้หาย"
(โยบ บทที่5: ข้อ17-18;)

"แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้า
เพื่อว่าฤทธิ์อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ”
ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดี
เพื่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า
ด้วยเหตุนี้แหละเพื่อพระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นชมในความอ่อนแอ
ในการสบประมาท ในความยากลำบาก ในการกดขี่ข่มเหง ในความยุ่งยาก
เพราะเมื่อใดที่ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็เข้มแข็ง"
(2โครินธ์ บทที่12: ข้อ9-10)

VII
επτά
eptá
7
การตีสอนจากพระเจ้ามีไว้เฉพาะในเวลาที่ผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกหลังจากความตายแล้วไม่มีการตีสอนใดๆเกิดแก่ผู้เชื่ออีก

"พระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆ หยดของพวกเขา
จะไม่มีความตาย หรือการคร่ำครวญ
หรือการร่ำไห้ หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไป เพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว"
(วิวรณ์ บทที่21: ข้อ4)

VIII
οκτώ
októ
8
การตีสอนสามอย่างซ้อนกัน (triple compound discipline) เป็นการรวมกันระหว่างความทุกข์โศกที่ตนเป็นคนก่อ (self-induced misery)กับการตีสอนจากพระเจ้า

8.1 ผู้เชื่อจะถูกการตีสอนจากพระเจ้าเพราะบาปทางความคิด

8.2 ผู้เชื่อได้รับการตีสอนเพราะบาปทางคำพูด ซึ่งได้ก่อมาจากบาปทางความคิด

"อย่าตัดสิน มิฉะนั้นท่านเองจะถูกตัดสินด้วย "
(มัทธิว บทที่7: ข้อ1)

8.3 ผู้ที่ใส่ร้าย นินทา หรือตัดสินผู้อื่นจะต้องรับการตีสอนแทนผู้ที่กระทำบาปนั้น หรือ ส่วนหนึ่งของการตีสอนที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้

"เพราะท่านตัดสินผู้อื่นอย่างไร ท่านจะถูกตัดสินอย่างนั้น
ท่านตวงให้ไปด้วยทะนานอันใด ท่านก็จะได้รับเท่ากับทะนานอันนั้น"
(มัทธีว บทที่7: ข้อ2)

8.4 เพราะฉะนั้นผู้เชื่อไม่ควรถือตนเป็นผู้พิพากษาแทนพระเจ้า


Edit by Charcoal - 20 มี.ค.61 เวลา 18:16:51 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 20 มี.ค.61 เวลา 14:21:56 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ