Charcoal
FREE RUNNING

Epistle of James {CHAPTER 2 } Part 1

{CHAPTER 2 }


Epistle of James {CHAPTER 2 } Part 1

{2:1. พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า[ชาวยิวที่บังเกิดใหม่] ด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงเป็นพระสิริ จงหยุดทำการลำเอียง}

การมีความเชื่อในองค์พระคริสต์เจ้าได้เล็งถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณของชาวยิวซึ่งเชื่อในพระองค์ ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผู้เชื่อเหล่านี้ไม่ควรมีอคติหรือลำเอียงต่อใครเพราะพวกเขาได้วางใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งไม่มีอคติและไม่ลำเอียงต่อใคร พระองค์ทรงรักเพื่อนบ้าน(สำหรับพระองค์นั้นหมายถึงมนุษยชาติทั้งปวง) เหมือนที่พระองค์ทรงรักพระองค์เอง นอกจากนี้ พระองค์ก็ไม่ลำเอียงในความปรารถนาที่จะเห็นมนุษย์ทุกคนรอด

นี่เป็นการดีและเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเจ้า [ความเป็น
พระเจ้าของพระเยซูคริสต์] ซึ่งมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้มาถึงความจริงผ่าน
ความรู้ที่เหนือกว่า [เป็นการแปลตรงตามตัวอักษรจากคำกรีกว่า"επιγνωσις" / epignosi
เอ็พพีโนซิส]ด้วยว่า มีพระองค์เดียว[โดยพระลักษณะ]และมีคนกลางแต่ผู้เดียว ระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์ คือความเป็นมนุษย์ ของพระเยซูคริสต์ ผุ้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับ
คนทั้งปวงเหตุการ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ(1ทิโมธี 2:3-6)

ใน 1ทิโมธี 2:3 นั้น การเรียงคำในต้นฉบับภาษากรีก กับการเรียงคำในฉบับแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่เหมือนกันในภาษากรีกมีเขียนว่า "του σωτηρος ηµων θεου" / tou sotiros imon theou (ทู โซเท-รอส เฮ-โมน เธ-อู) ซึ่งควรแปลตรงตามตัวอักษรว่า"พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเจ้า" นอกจากนั้น คำว่า เธ-อู(พระเจ้า) ได้นำคำว่า "ος"/os (โฮส ตรงกับคำว่า "ซึ่ง")ซึ่งขึ้นต้นข้อที่ 4 เพราะฉะนั้น ทั้งข้อที่ 3 และ 4 ได้เปิดเผยความปรารถนาของความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์(the deity of Jesus Christ)ที่พระองค์ทรงมีตั้งแต่อดีตกาล ไม่ใช่ความปรารถนาของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์(the humanity of Jesus Christ)อะไรคือความปรารถนาของความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์? ทำไมพระคริสต์จึงทรงยอมกลายเป็นคนกลายเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์? พระองค์ทรงปรารถนาว่า มนุษย์ทุกคนในประวัติศาสตร์จะได้รับความรอด พระองค์ทรงรักทุกคนด้วยความรักทุกคนด้วยความรักอันไม่มีเงื่อนไข และพระองค์ทรงไม่ลำเอียงต่อใคร อนึ่ง พระองค์ก็ทรงปรารถนาให้ผู้เชื่อทุกคนจะ"มีความรู้ที่เหนือกว่า"คือพระองค์ทรงปรารถนาให้ผู้เชื่อทุกคนได้เรียน จดจำ และปฏิบัติตามหลักคำสอนพระคัมภีร์ เพื่อจะสามารถมีชัยชนะในชีวิตฝ่ายวิญญาณ

ความปรารถนาของความเป็นพระเจ้าของพระบุตรอาศัยพื้นฐานจากความคิด ไม่ใช่อารมณ์ความปรารถนาที่ถูกต้องมีรากฐานบนความคิดที่ถูกต้องเสมอ ใน 1 ทิโมธี 2:5 เราได้อ่านถึงการตัดสินใจของพระบุตรที่จะยอมเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ เพื่อว่าพระเจ้าจะสามารถประทานชีวิตนิรันดร์แก่มนุษยชาติ และทรงประทานชีวิตฝ่ายวิญญาณแก่ทุกคนที่ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน ในข้อที่ 6 เราได้อ่านถึงการกระทำของพระองค์ คือการทรงไถ่บาป ดังนั้น 1 ทิโมธี 2:3-6 ยังสอนถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างการคิดและการกระทำ คือ ก่อนอื่นเราต้องมีความคิดที่ถูกต้อง จากนั้นก็ต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง และการกระทำที่ถูกต้องเป็นผลภายหลังจากการคิด และ การตัดสินใจที่ถูกต้อง

เนื่องจากพระเยซูคริสต์ทรงยุติธรรมต่อทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบ คุณเองจึงควรยุติธรรมและมไม่ลำเอียง องค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้มีท่าทีต่อคนรวยหรือคนที่มีอิทธิพลต่างไปจากผู้ที่ยากจนและไม่มีอิทธิพลในสังคม

Edit by Charcoal - 28 เม.ย.59 เวลา 07:43:58 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 21 เม.ย.59 เวลา 10:32:43 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ