Charcoal
FREE RUNNING

Epistle of James {chapter 1 } part 21

Epistle of James {chapter 1 } part 21

{1:26 ถ้าผู้ใดในพวกท่านที่คิดว่าตนเองเคร่งครัดในความเชื่อ[ "θρησκος" thriskos / เธรส-คอส คือ คิดว่ามีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ดี เนื่องด้วยการกระทำ] และมิได้เหนี่ยวรั้งลิ้นของตนไว้ เขาหลอกตนเองการเคร่งครัดในความเชื่อ[ "θρησκεια" thriskeia / เธรส-เคีย ของผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์]}


คำคุณศัพท์'เธรส-คอส'(เคร่งครัดในความเชื่อ หรือ เคร่งศาสนา)และคำนามว่า'เธรส-เคีย'(ศาสนา)ได้อธิบายถึงระบบกิจกรรมและการกระทำที่ผู้ปฏิบัติทำโดยประสงค์ว่าพระเป็นเจ้าของตนจะพอใจกับการนั้น ไม่เหมือนกับชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งเน้นทุกด้านของชีวิต ได้แก่ ความคิด แรงจูงใจ ค่านิยม การตัดสินใจ คำพูด และ การกระทำ คริสเตียนที่มีศีลธรรม(การกระทำดี) แต่ไม่เข้าใจในชีวิตฝ่ายวิญญาณมักจะถือตนว่าเป็นผู้เชื่อที่ดี

เพราะเขาเคร่งครัดกับกฎศาสนา ความจริงแล้ว เขากำลังทำการกระทำดีและรับใช้พระเจ้าจากกำลังแห่งเนื้อหนัง ถึงการกระทำอาจถูกต้อง แต่ความคิดและแรงจูงใจของเขาไม่ถูก เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เขาเรียกศีลธรรม การกระทำ และ การรับใช้พระเจ้าที่เขาเรียกระทำว่าเป็นวิถีชีวิตคริสเตียน นี่คือการถือว่าตนชอบธรรมเพราะการกระทำ(self-righteous legalism) ทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ควรจะเรียนศีลธรรมจากกฎบัญญัติของโมเสสและนำมาใช้ในชีวิตเพื่อจะมีสังคมที่สงบสุขและได้รับพระพรจากพระเจ้า แต่ศีลธรรมนั้นไม่ใช่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อ

เมื่อคริสเตียนที่อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนปลอมที่มาจากศีลธรรม การกระทำดี และการ"รับใช้พระเจ้า"เขาจะต้องถือตัวเองว่าตนเองชอบธรรมเพราะการการทำของตน(becomes self-righteous) นี้คือความชอบธรรมของมนุษย์ที่ไม่ได้มาโดยพระคำหรือพระคุณของพระเจ้า คริสเตียนทุกคนจะต้องเข้าใจว่าการเชื่อในพระเยซูคริสต์ทำให้เขาได้รับความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบจากพระเจ้า(imput righteousness through faith in christ) ความเข้าใจในหลักการนี้จะป้องกันผู้เชื่อไม่

ให้แข่งกับความชอบธรรมของพระเจ้า ความชอบธรรมของพระเจ้า ความชอบธรรมที่ผู้เชื่อได้รับจากพระเจ้าเป็นเหตุที่ให้เราสามารถไปสวรรค์ และให้เราได้รับความรักส่วนตัวและพระพรจากพระองค์ หากคุณสามารถเข้าใจเรื่องนี้แล้ว คุณสามารถพัฒนาความชอบธรรมส่วนตัว(experiential righteousness) ที่มีฐานบนความถ่อมใจ ผู้เชื่อที่มีความชอบธรรมส่วนตัวไม่ได้พิพากษา และนินทาคริสเตียนผู้อื่น แต่ผู้เชื่อที่คิดว่าตนชอบธรรมเพราะการกระทำของตนหลงคิดว่าเขามีสิทธิ์และมีหน้าที่ที่จะพิพากษาและนินทาผู้อื่น

มีคริสเตียนบางคนที่ชอบทำกิจกรรมคริสเตียนอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ คริสเตียนประเภทนี้อาจคิดว่าตนดีเพราะเขาได้เข้าประชุมนมัสการและประชุมการอธิษฐานบ่อยๆ รับใช้พระเจ้า และ ถวายสิบลดแก่คริสต์จักร นี้คือผู้เชื่อที่"ถือรูปแบบคล้ายชีวิตฝ่ายวิญญาณ แต่ปฏิเสธฦทธิ์ของชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้น"(2ทิโมธี 3:5ก) เขาจะถือว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมเพราะการกระทำของตน แล้วคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสิน พูดใส่ร้าย และนินทาผู้อืน เขาได้หลอกตนเอง ศาสนาของเขาไม่มีคุณธรรม ไม่มีความถ่อมใจ และไม่มีความรัก ความคิดและการกระทำของเขามาจากตัวเอง
ไม่ใช่พระเจ้า

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 16 เม.ย.59 เวลา 14:29:54 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ