Charcoal
FREE RUNNING

THE PRODIGAL SON

THE PRODIGAL SON

พระเยซูทรงอธิบายการให้อภัยปาบของพระเจ้าโดยยกคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหาย(ลูกา 15:11-32)
คำอุปมานี้ได้รวมเรื่องของคน 3 คนได้แก่ บิดา บุตรชายคนโต และบุตรชายคนเล็ก บุตรคนเล็กเล็งถึงผู้เชื่อที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆ และดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง ความบาปที่เขาได้กระทำ ทำให้เขาถูกแยกออกจากบิดา ซึ่งเล็งถึงพระเจ้าพระบิดา

บุตรคนเล็กได้ขอแบ่งมรดกส่วนของเขา แล้วเดฺินทางไปเมืองไกล โดยใช้ชีวิตเสเพลและผลาญทรัพย์ไปอย่างสุรุ่ยสุร่าย เขาทำลายชีวิตตัวเอง นี่คือผล ภายหลังของการดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง เขากลายเป็นคนขอทานและต้องอาศัยอยู่กับหมู เมื่อหมดทางแล้ว เขาได้สำนึกว่าตัวเองเป็นคนเลว จึงใคร่ที่ จะกลับไปหาบิดา


จำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพูดกับท่านว่า"บิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย"(ลูกา 15:18)


คำพูดนี้เป็นคำอธิษฐานเพื่อการตั้งต้นใหม่ แต่คำพูดต่อไปแสดงถึงความสับสนของเขาในเรื่องการให้อภัย


"ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด"(ลูกา 15:19)


เพราะความคิดที่เสื่อมทรามของบุตรน้อย เขาจึงเชื่อว่าบิดาจะไม่รักเขาและไม่ถือเขาเป็นบุตรอีกต่อไป เขาคิดว่าโอกาศที่บิดาจะยกโทษจะมีมากกว่าถ้าเขาแสดงการเสียสละ หรือ ความรู้สึกผิดของเขา แต่เขาคิดผิดการยกโทษต้องขึ้นอยู่กับคุณษลักของบิดา เช่นเดียวกัน คริสเตียน หลายคนก็คิดผิดเรื่องการให้อภัยบาปของพระเจ้า เมื่อบุตรน้อยกลับมายังบ้านแล้ว เขาประหลาดใจในความรัก ความเมตตา และการให้อภัยที่เขาได้รับจากบิดา


"แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน แต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาแลเห็นเขาและมีความเมตตา จึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา"(ลูกา 15:20)


ข้อนี้แสดงให้เห้นถึงพระลักาณะของพระเจ้าว่าทรงปฏิบัติอย่างไรในการที่พระองค์ทรงโปรดอภัยบาปให้เรา ความสัพพัญญูของพระเจ้าทำให้พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าถึงบาปทั้งหมดที่เราจะกระทำ และพระองค์ยังทรงทราบล่วงหน้าถึงการสารภาพบาปของเราทุกคำ ความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าได้รับรองว่าเราได้รับการให้อภัยผิดบาป เนื่องจากทรงไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ ความรักของพระเจ้าสามารถไหลลงมาสู่ชีวิตของเราได้เพราะการไถ่บาปนั้น และความรักของพระเจ้ายังรับรองความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเราเมื่อเราได้ตั้งต้นใหม่ เมื่อเราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าแล้ว พระเจ้าทรงเป็นเช่นบิดาที่วิ่งไปหาบุตร พระองค์ทรงเข้าใกล้เรากอดคอและจุบเราบาปที่ได้รับการให้อภัยแล้วไม่อาจขัดขวางสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระองค์ได้ นั่นแหละ คือพระคุณพระเจ้า!

คนที่ชอบกฏศาสนาและยังไม่เข้าใจหรือไม่สำนึกในพระคุณของพระเจ้ามักจะไม่เห็นด้วยกับหลักคำสอนนี้เพราะคิดว่าการตั้งต้นใหม่เป็นใบอนุญาตที่จะกระทำบาปต่อเนื่อง อาจมีผู้เชื่อบางคนที่ยังพ่ายแพ้ต่อบาปของตนและใช้การต้ังต้นใหม่แบบนี้ก็ได้ แต่การตั้งต้นใหม่เป็นวิธีการซึ่งทำให้เรากลับสู้ตำแหน่งซึ่งเราจะสามารถดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณและรับใช้พระเจ้าอีกครั้ง ไม่ใช่ตำแหน่งเพื่อที่เราจะสามารถหาข้อแก้ตัวสำหรับบาปที่เรากระทำอยู่ ไม่มีผู้เชื่อคนใดที่สามารถอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ หากเขาไม่ได้รับฤทธิ์เดชผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

การตั้งต้นใหม่เป็นวิธีเดียวที่จะพ้นจากและรับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้ง ( 1 ยอห์น 1:8)(1 ยอห์น 1:9)(1 ยอห์น 1:10)


Edit by Charcoal - 17 เม.ย.59 เวลา 10:59:42 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 04 มี.ค.59 เวลา 09:29:17 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ