Charcoal
FREE RUNNING

The 10 Problem-solving Devices

The 10 Problem-solving Devices

เครื่องมือการแก้ไขปัญหา 10 ประการ

หน่วยทหารของกองทัพสหรัฐมีชื่อย่อว่า FLOT (Forward Line of Troops) เป็นหน่วยที่ต้องเผชิญและสู้รบกับศัตรูก่อนใคร ทหารเหล่านี้ได้กีดขวางไม่ให้ศัตรูยึดพื้นที่ๆผู้บัญชาการได้กำหนดไว้และตามเวลาที่ผู้บัญชาการได้กำหนดไว้ด้วย และเป็นหน่วยที่มีหน้าที่ในการแตกแยกและทำลายกองกำลังหลักของศัตรู พระเจ้าทรงจัดเตรียม FLOT ฝ่ายวิญญาณให้คุณเช่นกันเป็นแนวป้องกันภายในจิตใจของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถเผชิญ และ ชนะศัตรูฝ่ายวิญญาณแนวป้องกันนี้ประกอบด้วยกองกำลังทั้งหมด 10 หน่วย เป็นเครื่องมือการแก้ไขปัญหาซึ่งแต่ละหน่วยนั้นได้รับการสร้าง และ การพัฒนาผ่านการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณ

กองกำลังเหล่านี้จะทำให้คุณชนะศัตรูในการสู้รบ 4 ด้าน ได้แก่ การทดลองต่างๆ ที่เกิดมาจากธรรมชาติบาป {ธรรมชาติบาปไม่สามารถทำการได้โดยปราศจากชีวิตของ มนุษย์ เนื่องจากการล่อลวงต่อเจตจำนงที่มาจากธรรมชาติบาปนั้นต้องปรากฏขึ้นมาเป็นความคิดในจิตใจก่อน เพราะฉะนั้นธรรมชาติบาปเริ่มทำการเมื่อตัวอ่อนในครรภ์ได้คลอดออกมาและกลายเป็นมนุษย์เพราะได้รับจิตใจ(soul)จากพระเจ้า ดังนั้น ชีวิตของมนุษย์และการ ทำการของธรรมชาติบาปได้เริ่มต้นพร้อมๆกัน เมื่อพระเจ้าทรงประทานจิตใจให้กับร่างกายในเวลาคลอด พระเจ้าได้ใส่(imputes) บาปดั้งเดิมของอาดัมไว้ กับธรรมชาติบาป ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ได้เกิดมาโดยมีชีวิตฝ่ายร่างกาย แต่ตายฝ่ายวิญญาณ"เพราะทุกคนทำบาป[เนื่องจากบาปขอบอาดัม]และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า"(โรม บทที่3: ข้อ23) "เพราะว่าคนเป็นอันมาก[มนุษย์]เป็นคนบาป เพราะคนคนเดียว[อาดัม]ที่มิได้เชื่อฟังฉันใด คนเป็นอันมาก[ผู้เชื่อในพระคริสต์] ก็เป็นคนชอบธรรม[ในสายพระเนตรของพระเจ้าตั้งแต่เวลารอด]เพราะคนเดียว[ความเป็นมนุษย์ของพระเยซู] ที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้น(โรม บทที่5: ข้อ19)"} ความกดดันจากความเครียดภายในจิตใจ การชักชวนให้หลงไปกับหลักคำสอนที่ผิดเพี้ยน และแนวโน้มที่จะวางใจในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์(human solutions)ด้วยการแปรแถวระบบป้องกันของพระเจ้า ศัตรูจะไม่มีทางจู่โจมหรือบุกเขตพื้นที่ของคุณได้ เครื่องมือการแก้ไขปัญหา เป็นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถนำหลักคำสอนพระคัมภีร์มาใช้กับประสบการณ์ของเราได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเป็นสิ่งป้องกันไม่ให้ความกดดันจากภายนอกกลายเป็นความตึงเครียดภายในจิตใจ การใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นด้วยการกลับสู่สถานะฝ่ายวิญญาณ คือ จากการดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังกลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้า(fellowship with God) เป็นการนำฤทธานุภาพของพระองค์มายังคุณเพื่อคุณจะสามารถดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณและก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณได้

การที่คุณได้พัฒนาความรู้ epignosis (เอ็พ-พี-โนซิส) เป็นการพัฒนาเครื่องมือการแก้ไขปัญหา เพื่อที่คุณจะเรียนรู้และดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและท้ายสุดจะบรรลุแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ ไม่ว่าคุณจะประสบกับความยากลำบากหรือความเจริญรุ่งเรืองก็ตาม คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกเรื่องในชีวิตได้โดยการประยุกต์เครื่องมือการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ของคุณ

I
ένα
éna
1
REBOUND
(การตั้งต้นใหม่{ 1 ยอห์น บทที่1: ข้อ9 })

ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์
ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วช้าไว้ในจิตใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับ
(สดุดี บทที่66: ข้อ17-18)

เมื่อจิตใจของคุณถูกควบคุมด้วยธรรมชาติบาป คุณกำลังดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและไม่สามารถดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณได้ ({ข้าพเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ตนเองทำ เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะทำ ข้าพเจ้าไม่ทำ แต่ข้าพเจ้ากลับทำสิ่งที่ตนเองเกลียด และถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการจะทำ ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยว่าบทบัญญัตินั้นดี ดังที่เป็นอยู่จึงไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองที่เป็นผู้ทำสิ่งนี้อีกต่อไป แต่เป็นบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าที่ทำ ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีสิ่งดีอะไรอยู่ในตัวข้าพเจ้า คือในวิสัยบาป[เนื้อหนัง]ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าปรารถนาจะทำสิ่งที่ดีแต่ทำไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทำสิ่งดีที่ข้าพเจ้าต้องการทำ แต่สิ่งชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ต้องการทำ ข้าพเจ้ากลับทำเรื่อยไป ถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการจะทำย่อมไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองที่ทำ แต่เป็นบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าต่างหากที่ทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎนี้อยู่คือ เมื่อข้าพเจ้าต้องการจะทำดี ความชั่วก็อยู่กับข้าพเจ้าที่นั่นแล้ว}[โรม บทที่7: ข้อ15-21]) วิธีการตั้งต้นใหม่เป็นวิธีเดียวที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ และเป็นเครื่องมือการแก้ไขปัญหาประการเดียวที่ใช้งานได้เมื่อผู้เชื่ออยู่ฝ่ายเนื้อหนัง(in carnality) คุณจะกลับมาสู่สถานะฝ่ายวิญญาณ (spirituality) ได้อย่างไร? เพียงคุณกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระบิดาคุณจะมีสัมพันธภาพกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา[ที่เราได้สำนึก] พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม
[ซึ่งอำนวยผลลัพธ์ว่า] จะทรงโปรดยกบาปของเรา[ที่เราได้สำนึก] และ
จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น [คือบาปที่เราไม่ได้สำนึก]
(1 ยอห์น บทที่1: ข้อ9)

กลศาสตร์ในการหลุดพ้นจากการกระทำบาปมีสี่ขั้นตอนคือ

1.กล่าวถึงบาปของคุณต่อพระบิดา (สารภาพแบบส่วนตัวต่อพระเจ้า โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นได้ทราบบาปของคุณ) เพื่อคุณจะได้รับการให้อภัยอย่างสมบูรณ์แบบ และจะได้กลับมามีสถานะฝ่ายวิญญาณอีกครั้งหนึ่ง คือการที่จิตใจของคุณได้รับการทรงประกอบ(การทรงควบคุม)ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์

2.แยกปัจุจบันออกจากบาปเพื่อจะไม่หมกมุ่นหรือขมขื่นกับเรื่องบาปนั้น

“และท่านได้ลืมถ้อยคำให้กำลังใจซึ่งมีมาถึงท่านในฐานะบุตรว่า
“ลูกเอ๋ย อย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
อย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตำหนิท่าน”
(ฮีบรู บทที่12: ข้อ15)

3.ลืมบาปที่ทำไป เพื่อจะไม่มีความรู้สึกผิดที่เกิดจากการกระทำบาป

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองฉวยสิ่งนี้มาได้แล้ว
แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านมาและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า”
(ฟิลิปปี บทที่3: ข้อ13)

4.ก้าวต่อไปในชีวิตฝ่ายวิญญาณ

“ข้าพเจ้ารุดหน้าไปสู่หลักชัยเพื่อคว้ารางวัลซึ่งพระเจ้าได้
ทรงเรียกข้าพเจ้าจากสวรรค์ผ่านทาง พระเยซูคริสต์ให้ไปรับ”
(ฟิลิปปี บทที่3: ข้อ14)

คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดหรือเสียใจก่อนจะกล่าวถึงบาปของคุณเพื่อรับการทรงชำระจากพระบิดา การตั้งต้นใหม่เป็นการทรงชำระคุณจากบาปและการอธรรมทั้งสิ้น และให้คุณมีสัมพันธภาพกับพระบิดาเพื่อว่าคุณจะสามารถก้าวต่อไปในชีวิตฝ่ายวิญญาณ การตั้งต้นใหม่ทำไห้คุณได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์{การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์(The Filling of the Holy Spirit)เป็นสถานะอันสมบูรณ์แบบซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ผู้เชื่อทุกคน นำเราถึงสัมพันธภาพกับพระเจ้า และ ประทานโอกาศที่จะใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียน สถานภาพนี้จะสูญหายไปโดยการกระทำบาปแต่จะกลับคืนมาหลังจากได้สารภาพบาปต่อพระบิดา (เอเฟซัส บทที่5: ข้อ18 ; ยอห์น บทที่14: ข้อ26 ; กาลาเทีย บทที่5: ข้อ16 ; 1 ยอห์น บทที่1: ข้อ9 ฯลฯ)} ซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติและบรรลุแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ


II
δύο
dýo
2
THE FILLING OF THE HOLY SPIRIT
(การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานฤทธิ์เดชแก่คุณเพื่อคุณจะสามารถประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์ ปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้า มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์อย่างที่ผู้อื่นมองไม่เห็น(invisible impact on history) และถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดผ่านทรัพยากรฝ่ายวิญญาณทั้งหลายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ ฉะนั้น คุณได้รับพระบัญชา"จงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์" ({และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ}[เอเฟซัส บทที่5: ข้อ18] ) นี่คือการ ที่พระองค์ทรงควบคุมจิตใจของคุณหลังจากการตั้งต้นใหม่ เป็นการนำฤทธิ์เดชมายังเครื่องมือการแก้ไขปัญหาต่อไปและช่วยห้ามคุณไม่ให้ตอบสนองต่อการล่อลวงของธรรมชาติบาป

แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง[ธรรมชาติบาป]
(กาลาเทีย บทที่5: ข้อ16)

เมื่อคุณดำเนินอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ซึ่งเป็นสถานะที่คุณกำลัง"ดับพระวิญญาณ"และกระทำพระองค์(พระวิญญาณบริสุทธิ์)"เสียพระทัย" การก้าวหน้าของคุณถูกระงับ และ คุณไม่สามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณ ต่อต้านการล่อลวงที่กำลังโจมตีจุดอ่อนแห่งธรรมชาติบาปและล่อให้คุณกระทำความดีจากพลังฝ่ายเนื้อหนัง หรือใช้เครื่องมือการแก้ไขปัณหาได้ การที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการที่เรา "ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ" และจำนนต่อพันธกิจการสั่งสอนพระคำของพระองค์({แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะทรงนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยลำพังพระองค์เองแต่จะตรัสเฉพาะสิ่งที่ทรงได้ยินและจะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น}[ยอห์น บทที่16: ข้อ13]) และที่ประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์มาใช้กับสถานการณ์ของเรา การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนไอ-คิวของมนุษย์ ให้เป็นไอ-คิวฝ่ายวิญญาณซึ่งทำให้คริสเตียนทุกคนสามารถเข้าใจความรู้ฝ่ายวิญญาณได้ ดังนั้นผู้เชื่อทุกคนของยุคคริสตจักรจึงมีโอกาสเท่าเทียมกัน และมีสิทธิ์เท่ากันที่จะเรียนและเข้าใจหลักคำสอนพระคัมภีร์ซึ่งเป็นฐานของเครื่องมือการแก้ไขปัญหาอีก 8 ประการต่อไป

III
τρία
tría
3
THE FAITH-REST DRILL
(วิธีการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ)

เมื่อคุณถูกโจมตีด้วยปัญหามากมายจนไร้ความคิด คุณจำเป็นต้องประยุกต์หลักคำสอนในรูปแบบพื้นฐานที่สุด คือพระสัญญาของพระเจ้า การใช้พระสัญญาอย่างสม่ำเสมอทำให้คุณสร้างความไว้ใจในพระเจ้าอย่างเป็นนิสัย ซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นการ "อดทนต่อความยากลำบาก"({จงชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน}[โรม บทที่12: ข้อ12]) ความอดทนต่อความยากลำบากเป็นการที่คุณมีความเชื่อแบบแน่วแน่ในพระคำของพระเจ้า เมื่อคุณอยู่ภายใต้ความกดดันความยากลำบากการหายนะ และ"คุณจะต้องยึดพระคำของพระองค์ไว้จนพระสัญญากลายเป็นจริงมากกว่าสถานการณ์ ประสบการณ์ หรืออารมณ์ของคุณ" เมื่อคุณเชื่อในพระสัญญาอย่างไม่สงสัยเลย คุณถึงสามารถเข้าสู่ที่พำนักแห่งความสงบสันติภายในจิตใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการคิดด้วยมุมมองของพระเจ้า

พระสัญญาคือการรับรองจากพระเจ้า เป็นการแถลงนโยบายของพระเจ้าที่รับการส่งเสริมจากหลักคำสอน พระคัมภีร์ เป็นศิลาอันมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคุณ พระสัญญาเปิดเผยพระลักษณะและนโยบายของพระเจ้าทำให้คุณเห็นมุมมองของพระองค์โดยทันที และทำให้สถานการณ์อันซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายๆ มีพระสัญญามากมายที่รับรองถึงการทรงจัดเตรียมปัจจัยสำคัญและการทรงคุ้มครองดูแลในยามยากลำบาก

ขั้นตอนในการประยุกต์วิธีการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมาใช้มีดังนี้คือ

1.ยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้สักประเด็นหนึ่ง เพื่อคุณจะมีความสงบมั่นคงในจิตใจ

2.ทบทวนหลักคำสอนพระคัมภีร์ซึ่งจะสนับสนุนพระสัญญานั้น

3.สรุปสถานการณ์จริงจากการประยุกต์ขั้นตอน 1 กับ 2 เป็นการที่คุณมองสถานการณ์ด้วยความเชื่อ และทำให้ความเชื่อได้ควบคุมสถานการณ์

การปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณมองสถานการณ์ที่กดดันด้วยมุมมองของพระเจ้าและเป็นการพัฒนาความมั่นใจเพราะหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่มีในจิตใจ จากนั้นแล้ว การมั่นใจในความสัตย์ซื่อและการทรง ดูแลปกป้องของพระองค์จะทำให้คุณสามารถคุมสติ ผ่อนคลาย และวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงแก้ไขปัญหาทุกเรื่องในชีวิตของคุณ

ท่าน[อับราฮัม] มิได้หวั่นไหวแครงใจใพระสัญญาของพระเจ้า
แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
ท่านเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้
(โรม บทที่4: ข้อ20-21)

วิธีการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อทำให้คุณสามารถคิดได้เมื่อต้องอยู่ภายใต้ความกดดัน ทำให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ และทำให้สามารถเห็นคุณค่าในพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น({เพราะฉะนั้นในเมื่อพระสัญญาว่าด้วยการเข้าสู่การพักสงบของพระองค์นั้นยังคงอยู่ ก็ให้เราทั้งหลายระวังไม่ให้สักคนในพวกท่านพลาดจากการพักสงบนี้ เพราะเราทั้งหลายได้รับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับคนเหล่านั้น แต่ข้อความที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขา เพราะคนเหล่านั้นที่ได้ยินไม่ได้เชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขา บัดนี้เราผู้ที่เชื่อก็ได้เข้าสู่การพักสงบตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า“ดังนั้นเราจึงสาบานด้วยความโกรธของเราว่า‘พวกเขาจะไม่มีวันได้เข้าสู่การพักสงบของเรา’ ”[อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนที่เมรีบาห์[]เหมือนที่มัสสา[]ในถิ่นกันดาร สดุดี บทที่95: ข้อ8]แม้ว่างานของพระองค์เสร็จแล้วตั้งแต่การทรงสร้างโลก }[ฮีบรู บทที่4: ข้อ1-3ก;] {ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้า ผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เอง โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว}[2เปโตร บทที่1: ข้อ3-4])

การผสมผสานความเชื่อกับพระสัญญาทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองของคุณ จากการถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เป็นการจำนนต่อผู้ที่มีสิทธิอำนาจ (รวมทั้งพระเจ้าและผู้ทีมีสิทธิอำนาจเหนือคุณในสังคม) ให้มีความสง่าผ่าเผยและมีเกียรติ ไม่เข้าข้างตัวเอง พร้อมฟังคำสั่งสอน(teachabiliy) และมีความเป็นมืออาชีพ การยึดพระสัญญาไว้เป็นการแปรขบวนปัองกันฉับพลันที่รักษาแนวป้องกันไว้ชั่วคราวก่อนที่จะประยุกต์หลักคำสอนที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมมาใช้กับสถานการณ์นั้นๆ วิธีการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนี้เป็นรากฐานแห่งความถ่อมใจและความเข้มแข็งซึ่งมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้าในทุกขั้นตอน

IV
τέσσερα
téssera
4
GRACE ORIENTATION
(การเห็นคุณค่าและการสะท้อนพระคุณของพระเจ้า)

การใช้วิธีการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อทำให้ผู้เชื่อปรับตัวเข้าหาพระคุณของพระเจ้า เป็นการรับรองว่าคุณจะได้รับการพิจารณา ความยุติธรรม และ การเอาใจใส่จากศาลสูงสุดแห่งสวรรค์ ความเข้าใจในนโยบายพระคุณของพระเจ้าและการสำนึกว่าคุณไม่สมควรที่ได้รับทรัพย์สินอันมากมายที่ได้รับ จากพระองค์อยู่แล้วนั้นเป็นทัศนคติที่สร้างความถ่อมใจที่ แท้จริงเป็นระบบความคิดและเป็นวิถีชีวิต ในระบบความคิดนั้น ความถ่อมใจคือการเป็นอิสระจากความเย่อหยิ่งและมุมมองของมนุษย์ และในวิถีชีวิตความถ่อมใจคือการปรับตัวให้จำนนต่อผู้ที่มีสิทธิอำนาจและการมองโลกจากความจริงแห่งหลักคำสอนพระคัมภีร์ ความถ่อมใจที่แท้จริงให้ความสามารถในการรับพระพรที่ยิ่งใหญ่

"ท่านทุกคนจงสวมทับความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน
ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง
แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลง
เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า
เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้น เมื่อถึงเวลาอันควร"
(1 เปโตร บทที่5: ข้อ5ข-6)

ด้วยความถ่อมใจคุณจะเป็นคนที่รับรู้ได้(is teachable)ความคิดของคุณจะปรับเข้าหานโยบายพระคุณของพระเจ้า คุณจึงเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ คุณจะเข้าใจว่ามีเพียงความสามารถและฤทธิ์เดชขอบพระเจ้าเท่านั้นที่จะ สามารถช่วยคุณและให้คำตอบในทุกปัญหาในชีวิตของคุณ เนื่องคุณสำนึกว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อคุณด้วยพระคุณเสมอ คุณก็สามารถเริ่มปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นตามนโยบายพระคุณของพระองค์เช่นเดียวกัน คุณมีความเมตตาต่อผู้อื่น และจะมองข้ามความผิดและข้อบกพร่องของเขา ({จงขจัดความขมขื่นทั้งสิ้น ความเกรี้ยวกราด และความโกรธแค้น การทะเลาะและการใส่ร้ายป้ายสี พร้อมทั้งการมุ่งร้ายทุกรูปแบบ จงเมตตาและสงสาร เห็นใจกันและกัน ให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่านในพระคริสต์}[เอเฟซัส บทที่4: ข้อ31-32]) ทัศนคตินี้ซึ่งก่อขึ้นจากการประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์ได้ผลิตคุณธรรมของ คริสเตียนภายในจิตใจของคุณ

V
πέντε
pénte
5
DOCTRINAL ORIENTATION
(การปรับความคิดให้ตรงกับหลักคำสอนพระคัมภีร์)

"เพราะดังที่เขาคิดในจิตใจของเขา เขาจึงเป็นเช่นนั้น"
(สุภาษิต บทที่23: ข้อ7ก)

ชีวิตฝ่ายวิญญาณคือการคิดด้วยมุมมองของพระเจ้า และการที่คุณได้ประยุกต์ความคิดนั้นต่อสถานการณ์ต่างๆของคุณ เมื่อคุณได้คิดด้วยหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่คุณได้สะสมไว้ในจิตใจคุณ และพร้อมที่จะรับการประยุกต์นำมาใช้ (metabolized doctrine) คุณจึงได้ปฏิบัติชีวิตด้วย "จิตใจของพระคริสต์" ซึ่งเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาที่แท้จริงและสูงสุด ({“เพราะใครเล่าจะหยั่งรู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะสั่งสอนพระองค์ได้?”[ใครเล่าจะเข้าใจพระทัย[พระวิญญาณ หรือ วิญญาณ]ขององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่พระองค์ได้? อิสยาห์ บทที่40: ข้อ13]แต่เรามีพระทัยของพระคริสต์}[1 โครินธ์ บทที่2: ข้อ16]) การเห็นความสำคัญในประเด็นนี้ และ การปฏิบัติตามทำให้คุณสามารถก้าวหน้าจากการเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นขั้นที่ผู้เชื่อได้ประยุกต์พระสัญญาง่ายๆจนขั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ เป็นผู้เชื่อที่สามารถสรุปเหตุผลจากหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่ซับซ้อน(complex doctrinal rationales)

"อย่าประพฤติตามโลกนี้{"κόσµος" / Cosmos โคสมอส } แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่
[ปรับความคิดให้ตรงกับหลักคำสอนพระคัมภีร์] เพื่อท่านจะได้
ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย
และอะไรดียอดเยี่ยม ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคน
โดยพระคุณ[การเห็นคุณค่าและการสะท้อนพระเจ้า] ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว อย่าคิดถือตัวเกินควรจะคิดนั้น
แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุม [มุมมองของพระเจ้า] สมกับขนาดความเชื่อ
ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน
[เป็นมาตรฐานความคิดที่ได้มาจากการสะสมหลักคำสอนพระคำภีร์ไว้ในจิตใจ]"
(โรม บทที่12: ข้อ2-3)

ความจริงได้ก่อสร้างกระจกขึ้นภายในจิตใจ เพื่อให้คุณสามารถประเมินตนเองและสถานการณ์ของคุณจากมุมมองของพระเจ้า และโดยไม่เอาความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาปะปน เมื่อคุณคิดด้วยมาตรฐานและบรรทัดฐานแห่งหลักคำสอนพระคัมภีร์ คุณได้พึ่งอาศัยพระผู้เป็นเจ้า ทำการตัดสินใจที่ดี และได้แก้ไขปัญหาแห่งชีวิตโดยวิธีของพระเจ้า ไม่ใช่วิธีของมนุษย์

จุดประสงค์หนึ่งในชีวิตของผู้เชื่อคือการปลูกฝังความจริงภายในจิตใจ อย่างไรก็ตาม การสร้างระบบหลักคำสอนพระคัมภีร์ภายในจิตใจให้พร้อมที่จะนำมาใช้กับประสบการณ์ส่วนตัว เป็นสิ่งเกิดขึ้นอย่างทีละเล็กทีละน้อยตามขั้นตอน{ "קוה"/qawah(คะวา)} ความจริงถูกสร้างขึ้นมาบนฐานความจริง ผู้เชื่อจะต้องเรียนแบบ"บรรทัดซ้อนบรรทัด ที่นี่นิด ที่นั้นหน่อย"({เพราะมันเป็นอย่างนี้คือ ทำนี่ ทำนั่นกฎของสิ่งนี้ กฎของสิ่งนั้น ตรงนี้นิด ตรงนั้นหน่อย”}[อิสยาห์ บทที่28: ข้อ10]) โดยวิธีนี้ผู้เชื่อได้พัฒนาโครงสร้างความรู้(frame of reference)เพื่อที่จะรับรู้และสะสมหลักคำสอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้เรียนเห็นภาพใหญ่ของชีวิตฝ่ายวิญญาณอันน่าอัศจรรย์ หลักการนี้อธิบายว่าทำไมผู้เชื่อจำเป็นจะต้องฟังหลักคำสอนพระคัมภีร์เป็นกิจวัตรประจําวัน และเน้นการสอนซ้ำ(repetition)โดยศิษยาภิบาล เราไม่สามารถสะสมหลักคำสอนพระคัมภีร์โดยแค่แสดงความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นครั้งเป็นคราว แต่ด้วย การเรียน การจดจำ และการระลึกถึงคำสอนอย่างจริงจังและเหนียวแน่น การเรียนรู้ และการจดจำหลักคำสอนพระคัมภีร์ไว้จะบังเกิดความเชื่อความมั่นใจในพระคริสต์และความรักต่อพระเจ้าอย่างเสมอ({ฉะนั้นสามสิ่งนี้ยังคงอยู่คือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด}[1โครินธ์ บทที่13: ข้อ13])


VI
έξι
éxi
6
A PERSONAL SENSE OF DESTINY
(การรู้จักเป้าหมายของชีวิต)

ด้วยความมั่นใจจากหลักคำสอนพระคำภีร์ภายในจิตใจ คุณเริ่มที่จะมีชีวิตที่เล็งถึงอนาคตอันนิรันดร์บนสวรรค์ การเห็นคุณค่ากับตนเองได้สร้างขึ้นมาจากฐานะที่คุณมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะคุณได้เข้าส่วนในทุกสิ่งที่พระคริสต์ทรงมีและทรงเป็น เช่น ความชอบธรรมของพระองค์({พระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาป[เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป]เพื่อเรา เพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า}[2 โครินธ์ บทที่5: ข้อ21])ความเป็นบุตรของพระเจ้า({ท่านทั้งหลายล้วนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์}[กาลาเทีย บทที่3: ข้อ26]) การเป็นปุโรหิตของพระองค์({และโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอวันแล้ววันเล่าที่ปุโรหิตทุกคนยืนปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาถวายเครื่องบูชาแบบเดียวกันซึ่งไม่สามารถลบล้างบาปให้สิ้นไปได้เลย แต่เมื่อปุโรหิตองค์นี้ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้ว ก็ประทับลงที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า นับแต่นั้นมาพระองค์ทรงรอคอยจนกว่าเหล่าศัตรูของพระองค์จะถูกทำให้เป็นแท่นวางพระบาทของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำให้บรรดาผู้ที่กำลังรับการทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นบรรลุความสมบูรณ์พร้อมเป็นนิตย์โดยการถวายบูชาครั้งเดียว}[ฮีบรู บทที่10: ข้อ10-14]) การทรงเป็นพระราชาของพระองค์({นี่เป็นคำกล่าวที่เชื่อถือได้คือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตกับพระองค์ด้วย ถ้าเราอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วยถ้าเราปฏิเสธพระองค์[ปฏิเสธพระคำ ซึ่งเป็นความคิดของพระองค์] พระองค์ก็จะทรงปฏิเสธเราด้วย[จะไม่ทรงมอบรางวัลให้]}[2ทิโมธี บทที่2: ข้อ11-12])และอนาคตของพระองค์({และบรรดาผู้ที่ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น พระองค์ก็ทรงเรียกด้วย บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเรียก พระองค์ก็ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วย บรรดาผู้ที่ทรงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงให้รับพระเกียรติสิริด้วย}[โรม บทที่8: ข้อ30]) การที่เราได้เข้าส่วนในพระคริสต์ทำให้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการเติบโตฝ่ายวิญญาญของเราและในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งจะทำให้เราครอบครองกับพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ การที่คุณได้เห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่าคุณได้รู้จักเป้าหมายของชีวิตคุณแล้ว

จากการรู้จักเป้าหมายในชีวิตของคุณ คุณจึงจะสามารถพัฒนาความสุขและความมั่นใจชีวิตฝ่ายวิญญาณของตน (spiritual self esteem) ซึ่งเป็นขั้นฝ่ายวิญญาณที่คุณสามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาของคุณจากหลักคำสอนพระคัมภีร์โดยไม่ต้องขอคำปรึกษาและการชี้แนะจากผู้อื่น คุณได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ที่จะเข้าใจและรับประโยชน์จากพระพรของพระเจ้า ที่จะทนต่อความทุกข์อย่างมีความสุข และที่จะรักษาการ ก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณคุณเอาไว้ นี่คือสมัยแรกของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงมอบสิทธิเหล่านี้แก่ผู้เชื่อ

"เพราะในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเอง และไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเอง
ถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตหรือตายไปก็ตาม เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า"
(โรม บทที่14: ข้อ7-8)

ผ่านการเห็นคุณค่าและการสะท้อนพระคุณของพระเจ้า และการปรับความคิดให้ตรงกับหลักคำสอนพระคัมภีร์คุณได้เห็นศักยภาพของตนเองภายในแผนการของพระเจ้า ความทุกข์และความลำบากได้เลือนรางเพราะคุณมีมุมมองชีวิตที่มีความสุขและความมั่นใจกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของตน การมั่นใจในอนาคตของตนเองจะไม่เปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ และเนื่องจากคุณได้เห็นคุณค่าในมรดกที่คุณได้รับจากพระเจ้า คุณจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง


VII
επτά
eptá
7
PERSONAL LOVE FOR GOD THE FATHER
(ความรักส่วนตัวต่อพระบิดา)

เมื่อคุณได้ค้นพบพระลักษณะและคุณธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า และทรัพยากรฝ่ายวิญญาณอันอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงประทานให้คุณแล้ว คุณจะสามารถตอบสนองต่อพระองค์ด้วยความเคารพ นับถือ ความจงรักภักดี และการอ่อนน้อม เป็นการบรรลุพระบัญชาของ มัทธิว บทที่22: ข้อ37{พระเยซูตรัสตอบว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดความคิดของท่าน’[พระเมสสิยาห์] } ความรักส่วนตัวที่คุณมีต่อพระเจ้าจะเป็นแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้คุณเลียนแบบความบริสุทธิ์และคุณธรรมของพระองค์ ความมั่นใจในพระเจ้าทำให้คุณรักษาแรงเคลื่อนในการใช้เครื่องมือการแก้ปัญหา และทำให้คุณกล้าหาญในสถานการณ์ ทุกข์ยาก เป็นความกล้าหาญอันเดียวกันกับที่ถูกแสดงถึงใน เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่31: ข้อ6, ข้อ8 {จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามพวกเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลย” }{อย่ากลัว อย่าท้อแท้เลย องค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะทรงนำหน้าท่านและสถิตอยู่กับท่าน พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลย” }

แต่คุณจะสามารถรักพระเจ้า คือ จะนมัสการและนับถือพระองค์ได้อย่างไรทั้งที่พระองค์เป็นผู้ที่มองไม่เห็นได้ด้วยตา({แม้ท่านยังไม่เห็นพระองค์แต่ก็รักพระองค์ แม้ขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ก็เชื่อในพระองค์และเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่สุดจะพรรณนา }1 เปโตร บทที่1: ข้อ8)คุณได้มองเห็นได้รู้จัก และได้รักพระองค์ผ่าน"ความจริง"คือ หลักคำสอนพระคัมภีร์ และ"วิญญาณ"คือ การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ({พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” }[ยอห์น บทที่4: ข้อ24]) เมื่อคุณสะสมหลักคำสอนพระคัมภีร์ไว้ในใจจนคุณได้คิดด้วยความคิดของพระองค์ ได้มองมุมมองของพระองค์ และเห็นคุณค่าในความบริสุทธิ์และคุณธรรมอันสมบรูณ์แบบของพระองค์ คุณได้รักพระองค์ในขณะที่คุณพัฒนาความสามารถในการที่จะรักพระเจ้า คุณกำลังจะพัฒนาความมั่นใจว่า แม้แต่ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของคุณ พระองค์ยังควบคุมประวัติศาสตร์เพื่อให้ปัญหานั้นกลายเป็นผลประโยชน์แก่ตัวคุณเอง

"เรารู้ว่า สำหรับผู้ที่รักพระเจ้า พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่ง ให้เกิดผลดี แก่ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์"
(โรม บทที่8: ข้อ28)

VIII
οκτώ
októ
8
IMPERSONAL LOVE FOR ALL MANKIND
(ความรักอันไม่ส่วนตัวต่อเพื่อนมนุษย์)

กาทดสอบที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตมักจะมาในรูปแบบ การทดสอบผ่านผู้คน (people testing) คงมีบางคนที่คุณต้องคบซึ่งเป็นคนที่งี่เง่าหรือชั่วร้าย และคุณคงต้องการที่เป็นเพื่อนหรือมีความสนิทสนมกับคนไม่กี่คนที่คุณได้เลือกเอง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะพูดถึงคนใกล้ตัวคุณนั้นก็ยังยากที่จะรักพวกเขาด้วยความรักส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีบางครั้งซึ่งความสัมพันธ์ ไม่ว่าสนิทสักเท่าไร จะทำไห้ผิดหวังหรือเกิดการคัดค้านกันระหว่างสองฝ่าย ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว จะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะมีความรักส่วนตัวต่อคนที่ไม่น่าคบหรือไม่น่ารัก และจะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะปฏิบัติตามพระบัญญัติ "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง"({พระบัญญัติที่ว่า “อย่าล่วงประเวณี” “อย่า’ฆาตกรรม’คน” “อย่าลักขโมย” “อย่าโลภ” และพระบัญญัติอื่นๆ ล้วนรวมอยู่ในข้อนี้คือ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” }[โรม บทที่13: ข้อ9])?

คุณจะรักทุกคนได้ด้วยความรักอันไม่ส่วนตัวเท่านั้น({อย่าติดค้างเป็นหนี้ใคร เว้นแต่หนี้ซึ่งไม่อาจจ่ายคืนได้หมด คือความรักที่มีต่อกันและกัน เพราะผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างครบถ้วนแล้ว พระบัญญัติที่ว่า “อย่าล่วงประเวณี” “อย่า’ฆาตกรรม’คน” “อย่าลักขโมย” “อย่าโลภ” และพระบัญญัติอื่นๆ ล้วนรวมอยู่ในข้อนี้คือ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ความรักไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านของตน ฉะนั้นการมีความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างครบถ้วนแล้ว}[โรม บทที่13: ข้อ8-10])ความรักอันไม่ส่วนตัวต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่จำเป็นต้องอาศัยความดึงดูดจากเขา การเป็นมิตรเป็นเพื่อน หรือให้เราจะคบกับเขาหรือแม้แต่รู้จักเขาก็ได้ ความรักอันไม่ส่วนตัว ซึ่งมาจากคุณธรรมของผู้ที่รักและไม่รักเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือเสน่ห์ของผู้ที่ถูกรัก เป็นความรักอันเดียวกับความรักซึ่งพระเจ้าทรงมีต่อผู้ที่ไม่เชื่อทุกคน({“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ }[ยอห์น บทที่3: ข้อ16;] {เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลาย และประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้า}[เอเฟซัส บบที่5: ข้อ1-2]) พระเจ้าทรงวางแผนและทรงปฏิบัติแผนการความรอดของผู้ที่ไม่เชื่อนั้นจากฐาน แห่งคุณธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ ความรักอันไม่ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับ ความรู้สึกหรืออารมณ์แต่อย่างใด แต่อาศัยคุณความดีของผู้ที่รัก เมื่อคุณมีความสุขและความมั่นใจกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของตน และได้พัฒนาความรักส่วนตัวที่มีต่อพระเจ้า({และพระองค์ทรงบัญชาเราไว้ว่าผู้ที่รักพระเจ้าต้องรักพี่น้องของตนด้วย}[1ยอห์น บทที่4: ข้อ21]) คุณถึงจะมีคุณธรรมซึ่งจำเป็นก่อนที่จะสำแดงความรักให้กับเพื่อนมนุษย์

"ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้
ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
ไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้า
แต่ชื่นชมยินดีในความจริง ไม่แคะไค้คุ้ยเขี่ยความผิดของเขา
และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวัง[ความมั่นใจ] อยู่เสมอและเพียรอดทนทุกอย่าง "
(1 โครินธ์ บทที่13: ข้อ4-7)

ความรักไม่ส่วนตัว ซึ่งบังเกิดมาจากคุณธรรมของพระเจ้า จะไม่แพ้ต่อจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของคน ความรักส่วนตัวที่คุณมีต่อพระเจ้าและความรักอันไม่ส่วนตัวที่คุณมีต่อเพื่อนมนุษย์ได้บวกกันเป็นความรักคุณธรรม(virtue love) ด้วยความรักคุณธรรมนี้คุณจะไม่ถูกถ่วงด้วยการไม่ให้อภัย ความขมขื่น ความโกรธ การตัดสินผู้อื่น ความเคียดแค้น หรือบาปทางความคิดประเภทอื่นๆ และจะไม่ถูกหันเหด้วยความเครียด ความกดดัน หรือการถูกข่มเหง คุณจะเชื่อฟังและเลียนแบบพระผู้เป็นเจ้าโดยการตอบแทนการดุหมิ่นและการเป็นปรปักษ์ด้วยความเมตตากรุณา ความเอาใจใส่ ความ อดทน และความถ่อมใจ ({ฉะนั้นในฐานะประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ จงสวมความสงสาร ความกรุณา ความอ่อนโยน ความถ่อมสุภาพ และความอดทน จงอดทนอดกลั้นต่อกันและกัน และไม่ว่าท่านมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจประการใดต่อกันก็จงยกโทษให้กัน ท่านจงยกโทษให้กันเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่าน และจงสวมความรักทับคุณความดีทั้งหมดนี้ ความรักผูกพันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์}[โคโลสี บทที่3: ข้อ12-14;]{สุดท้ายนี้ท่านทั้งปวงจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงเห็นอกเห็นใจกัน จงรักกันฉันพี่น้อง จงมีใจอ่อนโยนและถ่อมสุภาพ อย่าทำชั่วตอบแทนการชั่ว อย่าด่าว่าผู้ที่ด่าว่าท่าน แต่จงให้พรเขาแทนเพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้ทำเช่นนี้ เพื่อท่านจะได้รับพระพรเป็นมรดก}[1เปโตร บทที่3: ข้อ8-9])

IX
εννέα
ennéa
9
SHARING THE HAPPINESS OF GOD
(การเข้าส่วนในความสุขของพระเจ้า)

ในขณะที่ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ทรงถูกทรมานอย่างเหลือพรรณนา พระองค์ไม่เคยสูญเสียสันติสุขและความปิติยินดีที่สมบูรณ์แบบ({ให้เราเพ่งมองที่พระเยซูผู้ทรงลิขิตความเชื่อและทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ทรงทนรับกางเขนและไม่ใส่พระทัยในความอัปยศของไม้กางเขนเพราะเห็นแก่ความชื่นชมยินดีที่อยู่เบื้องหน้า และพระองค์ได้ประทับที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า}[ฮีบรู บทที่12: ข้อ2]) ทัศนคติสงบสุขภายในความคิด (a relaxed mental attitude) กระทำให้พระองค์สามารถมองสถานการณ์ที่ทนทุกข์และสถานการณ์ที่เจริญรุ่งเรืองว่าเท่ากัน และชีวิตกับความตายก็เป็นสิ่งเท่ากัน({เพราะสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร }[ฟิลิปปี บทที่1: ข้อ21]) พระองค์ไม่เคยรู้สึกกลัว ไม่เคยสงสารพระองค์เอง และ ถึงแม้ว่าพระองค์ต้องได้ประสบความโหดร้าย ถูกทรมาน และความตายก็ตาม แต่ความสุขของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง คุณเองสามารถประสบกับความสุขนี้ในชีวิตของคุณ เป็นพระพรจากพระเจ้าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้คน สภาพสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งใดในโลกนี้ เมื่อหลักคำสอนพระคัมภีร์และความรักได้ครอบงำจิตใจของคุณ คุณจะประสบสันติสุขที่สูงสุดท่ามกลางการทดสอบที่ยากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นประเภทการทดสอบผ่านความคิด(thought testing) ผ่านผู้คน(people testing) ผ่านระบบ(system testing) หรือผ่านความหายนะ(disaster testing)

"นี้คือสิ่งที่เรา[พระเยซูคริสต์] ได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้ว
[คำสั่งสอนต่างๆ จากหลักคำสอนพระคัมภีร์] เพื่อให้ความสุของเรา
[ความสุข ของพระเจ้า]ดำลงอยู่ในพวกท่านและ
ให้ความสุขของท่านเต็มเปี่ยม[สมบูรณ์แบบและถาวร]"
(ยอห์น บทที่15: ข้อ11)

ความสุขของพระเจ้าไม่มีวันสูญสิ้นและไม่ได้อาศัยสิ่งของจากโลกนี้ เมื่อคุณได้เห็นว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสถานการณ์รอบข้าง ความสุขของพระเจ้าจะอยู่กับคุณในทุกที่และทุกเวลาเป็นคู่หูที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอ ความสุขภายในสามารถชนะความโศกเศร้าและความกลัวของมนุษย์({พี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการ จงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆ }[ยากอบ บทที่1: ข้อ2]) และจะพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตในหลายด้าน ไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะชนะคุณได้

X
δέκα
déka
10
OCCUPATION WITH THE PERSON OF JESUS CHRIST
(การปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์)

เมื่อคุณมีความรักและความเคารพนับถือกับใครสักคน ความคิดของคุณจะปักใจไว้กับคนนั้นอย่างแรงกล้า เช่นเดียวกับ เมื่อคุณได้พัฒนาความเข้าใจและความรักที่คุณมีต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า คุณก็จะคิดถึงพระองค์ในทุกเรื่องและเป็นแบบอย่างชีวิตของคุณ พระองค์จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณและจะเป็นอิทธิพลซึ่งนำทุกความคิด ทุกการตัดสินใจและทุกการกระทำของคุณ ในแต่ละขณะเวลาคุณได้เพ่งความคิดของคุณ ที่พระองค์ เนื่องจากชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณได้รับการหล่อเลี้ยงและการหนุนใจจากพระคริสต์เพียงผู้เดียว คุณจะไม่ต้องอาศัยผู้คนสำหรับความรักความสุข ความช่วยเหลือและการหนุนจิตชูใจอีกต่อไป คุณกลายเป็นผู้เชื่อที่เป็นอิสระจากระบบโลก{พระคัมภีร์ได้รวบรวมกลอุบายและระบบโลกของ'ซาตาน'นี้ทั้งหมดโดยใช้คำกรีกคำเดียวว่า "κόσµος" / Cosmos โคสมอส (โคสมอส ซึ่งกลายเป็นคำว่า Cosmic ในภาษาอังกฤษ) คำว่า โคสมอส นี้ได้อธิบายถึงองค์กรที่มีระบบระเบียบ มีส่วนประกอบที่สอดคล้องกัน มีวัตถุประสงค์และนโยบาย และมีโครงสร้างสิทธิอำนาจ เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายความคิดของมนุษยชาติ'โคสมอส' นี้ คือ องค์กรหรือระบบที่กว้างขวาง ซึ่งซาตานได้ก่อขึ้น และได้สะท้อนถึงความใฝ่ฝัน จุดประสงค์ และวิธีการของซาตาน 'โคสมอส' คือระบบโลกที่อยู่ต่างจากพระเจ้า เป็นอารยธรรมซึ่งหันหน้าไปจากพระองค์ และไม่ยอมนับถือว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างโลกและมนุษย์ชาติ ระบบนี้ก่อให้เกิดรัฐบาล สงคราม การศึกษา วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งได้ละทิ้งพระเจ้า แล้วใช้ศีรธรรม และ ความภูมิใจเป็นมาตรฐาน'โคสมอส'คือโลกซึ่งมนุษย์ได้ดำเนินชีวิตอยู่ เป็นทุกสิ่งที่เขาได้ยิน ได้เห็น และได้ใช้ในการดำลงชีวิตวันต่อวัน เกือบทุกคนบนโลกนี้ เชื่อว่าระบบเดียวที่เขารู้จักตราบเท่าที่เขาอยู่บนโลกนี้ ถ้าจะเรียกให้ถูกต้อง ก็คือ ระบบโลกของซาตาน(The Satanic System)ซึ่งสมควรใช้ในการอธิบายคำว่า 'โคสมอส' เพราะระบบโลกนี้เป็นระบบของพญามาร(Cosmos Diabolicus )[Lewsis Sperry Chafer, Systemaitc Theology(Dallas Seminary Press, 1947),2:77-78]}{แต่ผู้เชื่อยังคงอยู่ภายใต้กฎ"หลักการและกฎต่างๆที่พระเจ้าทรงสถาปานาไว้สำหรับสังคมที่สงบสุข(Laws of Devine's Establishment)"(ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจ เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น และผู้ที่ขัดขืนนั้นจะนำพระอาชญามาสู่ตนเอง เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดี[ทำตามกฎหมายบ้านเมือง] แต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำชั่ว ท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือ ถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดี แล้วท่านจะได้รับการสรรเสริญจากผู้มีอำนาจนั้น เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน แต่ถ้าท่านทำการชั่วก็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ [สิทธิ์ในการลงโทษถึงขั้นประหารชีวิต] ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว เหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิ่งเดียว แต่เพราะจิตที่สำนึกผิดและชอบด้วย เพราะเหตุผลอันเดียวกับท่านจึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย เพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับส่วยอากรควรให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น ภาษีควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น ความยำเกรงควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้น )[โรม บทที่13: ข้อ1-7]}ไม่มีการทนทุกข์ หายนะ หรือความกดดันใดๆซึ่งจะสมารถบุกรุกเข้าไปข้างในจิตใจของคุณและแย่งชิงตำแหน่งที่พระคริสต์ทรงครองอยู่นั้น

กุญแจสำคัญในการพัฒนาและการประยุกต์เครื่องมือการแก้ไขปัญหาอันสูงสุดนี้คือการที่คุณได้เติบโตฝ่ายวิญญาณจนกระทั้งความคิดของพระคริสต์กลายเป็นความคิดของคุณ ในการที่คุณมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ คุณจะมีความรักส่วนตัวต่อพระเจ้าสูงสุด และจะเรียงลำดับความสำคัญ (priorities) ให้ตรงกับน้ำ พระทัยของพระเจ้า การที่คุณเคยเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางจะถูกแทนด้วยแรงจูงใจที่มาจากความรักที่คุณมีต่อพระเจ้า เพราะคุณธรรมและความสามารถในดำเนินชีวิตคุณจึงจะมีความสุข และ ความสงบสันติไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร ปัญหาต่างๆเลือนหายไปเพราะกิเลสตัณหาและความปรารถนาแห่งธรรมชาติบาปจะแพ้ต่อจิตใจซึ่งได้ปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์


Edit by Charcoal - 01 เม.ย.61 เวลา 14:53:20 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 01 มี.ค.59 เวลา 19:20:04 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ