Charcoal
FREE RUNNING

Epistle of James {chapter 1 } part 10

Epistle of James {chapter 1 } part 10

{1:13 เมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า"พระเจ้าทรงทำให้ข้าหลง"เพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลย}


การล่อลวงให้หลง(การทดลองใจ) มาจากธรรมชาติบาปของตน และจากผู้อื่น แต่ไม่เคยมาจากพระเจ้า พระลักษะณะของพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบ แต่การล่อลวงนั้นเกี่ยวกับความบาป พระเจ้าจึงไม่สามารถล่อลวงให้ใครกระทำบาป และพระองค์ไม่สามารถถูกล่อลวงให้ทรงกระทำบาปเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ทรง'ทดสอบ'ผู้เชื่อ อย่างที่พระองค์ทรงทดสอบความเชื่อของชาวยิวสมัยอพยพ ทั้งที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดารหลายต่อหลายครั้ง เป็นการที่ประเจ้าทรงทดสอบความไว้วางใจ ที่พวกเขามีในพระองค์(อพยพ 14:9; 15:22,23 16:4, 5; 17:1,2 ฯลฯ) พระองค์ทรงทดสอบอาจารย์เปาโลเรื่องการเห็นคุรค่าและการสะท้อนพระคุณของพระเจ้า(Grace Orientation) โดยอนุญาตให้ผีมารซาตารลงมือกับท่าน (2 โครินธ์ 12:7-9)

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 18 ก.พ.59 เวลา 08:21:43 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ