Charcoal
FREE RUNNING

Epistle of James {chapter 1 } part 9

Epistle of James {chapter 1 } part 9

{1:12 ความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดสอบ เพราะเมื่อปรากว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชิวิต ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์[ผู้เชื่อที่มีความรักภักดีและนับถือพระองค์]}


ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีแก่ผู้เชื่อที่ประสบความสำเร็จในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขา เพราะเขาได้รับความสุขซึ่งพระเจ้าสถาปนาไว้สำหรับผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้ว ความสุขนี้เป็นระบบแห่ง คุณธรรมและความคิด ไม่ใช่ความสุขที่พึ่งอาศัยผู้อื่นหรือสิ่งของ ความสุขนี้เกี่ยวกับความรักที่ผู้เชื่อมีต่อ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อที่โตแล้วมีความสุขที่มาจากความรักและความเคารพนับถือที่เขามีต่อพระเจ้า คือ กำลังภายในที่ทำให้ผู้เชื่อสามารถมีชัยชนะเหนือทุกการทดสอบหรือการทนทุข์ที่เขาต้องเผชิญในชีวิตของเขา หลังจากผู้เชื่อได้พัฒนาความรักส่วนตัวที่เขามีต่อพระคริสต์แล้ว เขาจะต้องรับการทดสอบครั้งสุดท้ายในชีวิต หากเขาผ่านการทดสอบอันใหญ่นี้ได้ พระผู้เป็นเจ้าทรงถือว่าเขาได้ถูกพิสูจน์แล้ว และจะทรงมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้ นี่คือรางวัลที่พระองค์ทรงมอบให้แก่วีรบุรุษซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น(invisible hero)คนนี้เป็นผู้เชื่อที่ผลิตผลฝ่ายวินญญาณเพราะได้ปฏิบัติชีวิตตามแผนการพระเจ้า ได้ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณของตนในทางที่ถูกต้อง และรับผิดชอบต่อตำแหน่งแห่งการเป็นเอกอัครราชทูตและการเป็นปุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้าอย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นมงกุฏแห่งชีวิตมีไว้สำหรับผู้เชื่อที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ มีความเข้าใจในหลักคำสอนพระคำภีร์ และใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ซึ่งจะนำเขาถึง
เส้นชัยแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณ


"อย่ากลัวความความทุกข์ทรมานต่างๆ ซึ่งเจ้ากำลังจะได้รับนั้น ดูเถิด พญามารจะขังพวกเจ้าบาง
คนไว้ในคุกเพื่อเป็นการทดสอบแก่เจ้า และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึงสิบครั้ง
[คำนี้แปลได้เป็น'วัน'แต่นั่นไม่ใช่ความหมายของข้อนี้] แต่เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตาย และ
เราจะมอบมงกุฏแห่งชีวิตให้แก่เจ้า"(วิวรณ์ 2:10)


เมื่อทหารหรือนักกรีฑาในสมัยกรีกโบราณได้รับมงกุฏ(เป็นมงกุฎที่ทำจากใบมะกอก)เขาก็ได้รับรางวัลและสิทธิพิเศษอีกมากมายพร้อมมงกุฎใบมะกอกนั้น เขาได้รับเงินทอง รับการยกเว้นภาษี บุตรรับการศึกษาฟรี และจะมีรูปปั้นของเขาตั้งไว้ในลานสาธารณะ การรับมงกุฎจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกรียรติและพระพรที่ผู้เชื่ออจาจะได้รับจากพระเจ้า

คุณอาจคิดว่าความสำเร็จในเรื่องการงาน เงินทอง การท่องเที่ยว ความเพลิดเพลิน หรือความรักส่วนตัว ฯลฯ จะนำความสุขมาให้แก่คุณ หากคุณต้องการที่จะมีความสุขที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้คุณ คุณจำเป็นจะต้องทิ้งความคิดผิดๆ เหล่านี้ไปเสียก่อน

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 18 ก.พ.59 เวลา 07:47:37 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ