Shinji
กบว. Pocket

กฎระเบียบว่าด้วยการโฆษณาหรือประกาศผ่านกระทู้บนเว็บบอร์ด

กฎระเบียบว่าด้วยการโฆษณาหรือประกาศผ่านกระทู้บนเว็บบอร์ด Pocketonline

หมวดที่ 1: หมายเหตุ
1. กฎระเบียบนี้ตั้งขึ้นเพื่อบังคับใช้ให้สังคมเว็บบอร์ด Pocket มีความสงบสุขและเป็นแนวทางปฎิบัติในมาตราฐานเดียวกัน
2. กฎระเบียบนี้กล่าวถึง
      2.1 การโฆษณาผลงานสร้างสรรของสมาชิกเว็บบอร์ด (จะกล่าวถึงในหมวดที่ 2)
      2.2 การประกาศทางการค้า การจ้าง การเรียกรับงาน (จะกล่าวถึงในหมวดที่ 3)
      2.3 การประกาศโฆษณางานนิทรรศการ (event) (จะกล่าวถึงในหมวดที่ 4)
      2.4 ข้อยกเว้น หมายเหตุ ข้อเพิ่มเติม และข้อแก้ไข (จะกล่าวถึงในหมวดที่ 5)
3. เว็บบอร์ด หมายถึง เว็บบอร์ดพ๊อกเก็ทออนไลน์, พ๊อกเก็ท, Pocketonline, Pocket, Pocket Empire, Pocket School, PK
4. สมาชิก หมายถึง สมาชิกเว็บบอร์ดพ๊อกเก็ทออนไลน์, พ๊อกเก็ท, Pocketonline, Pocket, Pocket Empire, Pocket School, PK


หมวดที่ 2: การโฆษณาผลงานสร้างสรรของสมาชิกเว็บบอร์ด
1. ผู้ที่สามารถทำการโฆษณาผลงานในเว็บบอร์ดได้
      1.1 สมาชิกที่มีผลงานเป็นของตัวเอง หรือ
      1.2 กรณีลงประกาศในนามกลุ่ม ต้องเป็นตัวแทนกลุ่มสมาชิกที่มีผลงานเป็นของตัวเอง หรือ
      1.3 กรณีลงประกาศผลงานจากกลุ่มสมาชิกต่างเว็บบอร์ด ต้องเป็นผลงานที่สมาชิกได้เป็นผู้ร่วมสร้างสรร หรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับผลงานนั้นๆ

2. สิ่งที่สามารถนำมาโฆษณาผลงานในเว็บบอร์ดได้
      2.1 นิยาย เรื่องสั้น การ์ตูนที่แต่งเอง การ์ตูนล้อเลียน(โดจินชิ) ปฎิทิน โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือ
      2.2 อุปกรณ์คอสเพลย์ เสื้อผ้าต่างๆ หรือ
      2.3 โมเดลแบบจำลอง ตุ๊กตา การ์ดเกม ของเล่นต่างๆ หรือ
      2.4 สื่อบันเทิงต่างๆ
      2.5 ในข้อที่ 2.1 ถึง 2.4 จะต้องเป็นผลงานสร้างสรรเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือทำสำเนา หรือก๊อปปี้มากจากของมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
      2.6 ในข้อที่ 2.1 ถึง 2.4 ห้ามทำการโฆษณาสิ่งลามกอนาจารทุกชนิด หรือสิ่งที่ทำให้กลุ่มบุคคล บุคคล หน่วยงาน สถาบัณ สังคม เสื่อมเสีย
      2.7 ในข้อที่ 2.1 ถึง 2.4 สิ่งที่รับมาจำหน่ายต่อทุกรูปแบบ ห้ามลงโฆษณา

3. ข้อปฎิบัติในการลงโฆษณาผลงานในเว็บบอร์ด
3.1 สามารถบอกรายละเอียดผลงานหรือสินค้าได้ดังต่อไปนี้
      3.1.1 ชื่อผู้จัดทำผลงานหรือสินค้า (หากเป็นกลุ่มควรระบุรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม และถือว่าผู้ประกาศโฆษณาผลงานเป็นผู้รับผิดชอบ)
      3.1.2 ชื่อผลงานหรือสินค้า ชนิดสินค้า ISBN ISSN
      3.1.3 ชื่องาน (event) ที่จะนำผลงานไปจัดจำหน่าย จุดที่วางจำหน่ายในงาน วันเวลาที่จัดจำหน่าย
      3.1.4 คำอธิบายสรรพคุณคร่าวๆ
      3.1.5 ภาพประกอบอย่างคร่าวๆ เนื้อเรื่องย่อ คำนำ
      3.1.6 ราคาจัดจำหน่าย
      3.1.7 ของแถม ของสมนาคุณ
3.2 การขายในนามบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคล หรือองค์กรแสวงหาผลกำไร ห้ามทำโดดเด็ดขาด
3.3 การลงรายละเอียดห้ามแสดงเครื่องหมายการค้า ตราสินค้า ของผู้สนับสนุนผลงานหรือสินค้า
3.4 การใช้ข้อความชักชวนให้ผู้อื่นไปซื้องานที่ประกาศโฆษณานั้น ห้ามโดยเด็ดขาด
3.5 การรับมาขายต่อ การสั่งมาขายต่อ การฝากขายในลักษณะต่างๆ การขอซื้อ และการประมูลผลงานหรือสินค้า ห้ามโดยเด็ดขาด
3.6 การนำผลงานมาประกาศโฆษณาโดยที่ผู้ประกาศเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รู้จักของบริษัท ห้างร้าน กิจการต่างๆ โดยผู้ประกาศไม่ได้เป็นผู้ทำหรือร่วมทำผลงานขึ้นมา ห้ามโดยเด็ดขาด (หมายความถึง การออกแบบ การลงมือทำผลงานหรือสินค้า)

4. หมายเหตุและข้อยกเว้นปลีกย่อย
      4.1 กรณีสมาชิกลงทุนตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเอง ตั้งทีมงานเอง เพื่อผลิตผลงานหรือสินค้า เช่น สร้างภาพยนตร์อนิเมชั่น วงดนตรี เกม สมุดภาพ สามารถประกาศเปิดตัวผลงานได้เช่นกัน โดยที่ผู้ประกาศและสมาชิกเจ้าของนิติบุคคลหรือทีมงานต้องเป็นผู้ลงมือทำผลงานหรือสินค้านั้นๆด้วยตัวเอง มิใช่เป็นเจ้าของกิจการเพียงอย่างเดียว
      4.2 หากการผลิตผลงานหรือสินค้าเป็นการจัดทำเพื่อการกุศล และมีความถูกต้องตามหมวดที่ 2 ข้อที่ 2 สามารถประกาศได้


หมวดที่ 3: การประกาศทางการค้า การจ้าง การเรียกรับงาน
1. ขอบเขตของการค้า การจ้าง การเรียกรับงานที่อนุญาตให้สามารถโฆษณาในเว็บบอร์ดได้
      1.1 การประกาศรับสอนทักษะต่างๆ ถือเป็นการค้าทางด้านบริการ ที่จะเพิ่มพูนทักษะแก่สมาชิกเว็บบอร์ด
      1.2 กิจการตามข้อ 1.1 นั้นต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกิจกรรมของเว็บบอร์ด

2. การค้า การจ้าง การเรียกรับงานที่ไม่อนุญาตให้โฆษณาในเว็บบอร์ดได้
      2.1 การโฆษณาประกาศจ้างวานให้ผู้อื่นมาทำงานให้ ทั้งได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน ห้ามโดยเด็ดขาด
      2.2 การโฆษณาประกาศรับจ้างทำผลงานให้ผู้อื่นมาจ้างวาน ห้ามโดยเด็ดขาด
      2.3 การโฆษณาประกาศเสนองานให้ผู้อื่นเสนอตัวมาทำงานให้ ห้ามโดยเด็ดขาด

3. ข้อบังคับผู้สามารถลงประกาศในเว็บบอร์ดได้
      3.1 ผู้ที่เป็นสมาชิกของเว็บบอร์ด และมีทักษะในการทำกิจการนั้นๆ
      3.2 ผู้ที่จะลงประกาศได้นั้น จะต้องมีผลงานนำเสนอในเว็บบอร์ดไม่ต่ำกว่า 50 ชิ้นงานนับตั้งแต่ความเป็นสมาชิกมีผล
      3.3 ผู้ที่จะลงประกาศได้นั้น จะต้องไม่ใช่นิติบุคคล กิจการห้างร้าน องค์กรแสวงหาผลกำไร ยกเว้น
      3.4 ผู้ที่จะลงประกาศเป็นผู้ที่จะทำกิจการนั้นๆเป็นงานอดิเรก มิใช่อาชีพหลัก

4. ข้อปฎิบัติในการลงประกาศการค้า การจ้าง การเรียกรับงานในเว็บบอร์ด
      4.1 สามารถบอกรายละเอียดของการค้า การจ้าง การเรียกรับงานได้ดังนี้
      4.1.1 ประเภทกิจการ เช่น สอนวาดภาพ สอนทำอนิเมชั่น สอนทำเกม
      4.1.2 รายละเอียดเนื้อหาของกิจการ เช่น การอธิบายเนื้อหาหลักสูตร
      4.1.3 สถานที่ในการประกอบกิจการ (บังคับให้ระบุ)
      4.1.4 วันเวลา ระยะเวลาดำเนินการสอน
      4.1.5 ค่าใช้จ่าย มูลค่า ในการร่วมกิจกรรมของกิจการ (บังคับให้ระบุ)
      4.1.6 ข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรมของกิจการ


หมวดที่ 4: การการประกาศโฆษณางานนิทรรศการ (event)
1. ผู้ที่สามารถทำการโฆษณาผลงานในเว็บบอร์ดได้
      1.1 สมาชิกที่มีส่วนรับผิดชอบในงานนิทรรศการ(event) ทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
      1.2 งานนิทรรศกาล(event) ดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บบอร์ด

2. งานนิทรรศการ(event)ที่สามารถนำมาโฆษณาในเว็บบอร์ดได้
      2.1 งานนิทรรศการการ์ตูนต่างๆ งานแต่งกายเลียนแบบ(cosplay)
      2.2 งานรวมตัวของกลุ่มสมาชิกในเว็บบอร์ด
      2.3 งานนิทรรศการหนังสือ หรือภาพยนตร์

3. ข้อปฎิบัติในการลงโฆษณานิทรรศการ(event) ในเว็บบอร์ด
3.1 สามารถบอกรายละเอียดงานได้ดังต่อไปนี้
      
      3.1.1 ชื่อผู้จัดงานหรือ
(หากเป็นกลุ่มควรระบุรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
และถือว่าผู้ประกาศโฆษณางานเป็นผู้รับผิดชอบ)
       3.1.2 ชื่อผลงานและประเภทงาน
       3.1.3 สถานที่จัดงาน วันเวลาที่จัดงาน
       3.1.4 คำอธิบายเนื้อหาของงาน
       3.1.5 ภาพประกอบอย่างคร่าวๆ
       3.1.6 ค่าผ่านเข้างาน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่าย ต้องระบุ)
       3.1.7 ข้อบังคับการเข้าร่วมงาน
      3.2 การรับมาประกาศต่อ การซื้อบัตรมาขายต่อ การขอซื้อและการประมูลบัตรเข้างาน ห้ามโดยเด็ดขาด

3.3 การประกาศโฆษณาโดยที่ผู้ประกาศเป็นพนักงาน ลูกจ้าง
หรือผู้รู้จักของบริษัท ห้างร้าน กิจการต่างๆ
โดยผู้ประกาศไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบ ห้ามโดยเด็ดขาด (หมายความถึง การเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานนั้นๆ)

หมวดที่ 5: ข้อยกเว้น หมายเหตุ ข้อเพิ่มเติม และข้อแก้ไข
1. ข้อยกเว้น
      1.1 ทางเว็บบอร์ดสามารถปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้ลดหย่อนลงได้เป็นกรณีๆ หากมีเสียงสนับสนุนของทีมงานเว็บบอร์ดเกิน 5 คนว่า สิ่งที่ลงโฆษณาหรือประกาศนั้นเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเว็บบอร์ดจำนวนมาก

2. หมายเหตุ
      2.1 ทางเว็บบอร์ดเป็นเพียงสื่อกลางในการลงประกาศ มิได้มีส่วนได้เสียใดๆกับกลุ่มต่างๆ และไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน
      2.2 ทางเว็บบอร์ดจะไม่รับผิดชอบกับเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นกับการลงประกาศต่างๆ

3. ข้อเพิ่มเติมและข้อแก้ไข

      3.1 ทางเว็บบอร์ดสามารถเพิ่มเติม และแก้ไขระเบียบ ให้เข้ากับสถาณการณ์ในขณะนั้นได้

เขียนโดย : TensYasha
เรียบเรียง : Admin,Staff,advisor

มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มได้ LSA จะพยายามมาตอบกันEdit by Shinji - 28 ก.ย.54 เวลา 15:53:56 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 12:56:55 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ Last ]
1 - 14 จากทั้งหมด 14 Reply

Kคุง
นักเรียนจอมหลงตึก

ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรว่าทำไม่ต้องมีกฎนี้ออกมา

และตอนนี้กำลังมึนอยู่ เลยเกิดสับสนว่า ข้อห้ามนี้ตั้งขึ้น เพราะมีการโฆษณาขายแอบแฝงอยู่ตามบอร์ดต่าง ๆ แล้ว ทางstaff ไปเห็นมา หรือ เกิดปัญหาให้เห็นแล้ว เลยต้องมาระวังทางนี้เผื่อไว้ก่อนหรืออย่างไร

แต่ไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยกับกฎข้อนี้นะ แค่สงสัยว่าทำไม่ต้องตั้งด้วย (ถ้าจำไม่ผิดในนี้ไม่เคยมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเท่าไรนิ นอกจากโฆษณาโดที่จะขายกันเท่านั้น)

แต่สงสัยในเรื่องอื่น ในกรณีที่เราวาดรูปออกมาแล้ว เกิดมีคนสนใจ ติดต่อเป็นการส่วนตัว เพื่อจ้างทำผลงาน นั้น ได้ใช่ไหม่ แต่ ห้ามมาตั้งกระทู้ โชว์กันใช่หรือไม่

แต่รับทราบขอรับท่าน

ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 13:47:18 น.

RiiKun
ผีโชตะ

แล้วอย่างนี้ กระทู้ที่ไม่ได้เป็นการโฆษณาโดยตรงเช่น รายชื่อการ์ตูนออกใหม่, รายชื่อ หรือตัวอย่างอนิเมออกใหม่, รีวิวอนิเม, ตัวอย่างภาพยนต์, รีวิวภาพยนต์ และรวมถึง รวมกลุ่มไปชมภาพยนต์ และรวมกลุ่มไปงานนิทรรศการ/event จะเข้าข่ายโฆษณา และชักชวนหรือไม่ครับ?

รวมไปถึงคลิปอื่นๆ บน Youtube ที่เจ้าของให้รับขมได้ฟรี (หรือตัดต่อมาจากผลงานอื่น) แต่มิใช่เจ้าของผลงานมาโพสเอง จะนับเป็นโฆษณาหรือไม่ครับ?

ความคิดเห็นที่ 2 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 14:01:32 น.

ััั
(Shinji)

กบว. Pocket

ตอบ Kคุงมันเป็นปัญหาค้างคามานานแล้ง แล้วก็มีมานานแล้วแต่ไม่ชัดเจน
และที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นกระทู้แนวโฆษณาใน PK เลยเพราะมีคนทำให้มันหายไปก่อนที่คุณจะเห็นครับ

แต่สงสัยในเรื่องอื่น ในกรณีที่เราวาดรูปออกมาแล้ว เกิดมีคนสนใจ ติดต่อเป็นการส่วนตัว เพื่อจ้างทำผลงาน นั้น ได้ใช่ไหม่ แต่ ห้ามมาตั้งกระทู้ โชว์กันใช่หรือไม่ <--- ครับติดต่อหลังไมค์ตามสบายเท่าที่ทราบก็มีเยอะแยะในนี้ที่มีติดต่องานกันหลังไมค์ครับ และกระทู้แนวจ้างงาน หางานก็มีคนทำให้มันหายไปเหมือนกันครับ

---------------------------------------

ตอบคุณ Riikun      
ต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าโฆษณาใหม่เลยครับ
"โฆษณา" คือ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือความคิดเห็นใดๆ ให้แก่กลุ่มชนทั่วไป โดยที่ผู้ต้องการโฆษณาจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ทีโฆษณา

คือเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า ซึ่งหมายความว่าคนที่มาโฆษณามีส่วนได้ส่วนเสีย (แต่ Pocket ไม่ได้รับเงินใดๆมาทั้งนั้นเป็นแค่"สื่อ"กลางเท่านั้น)
เช่น กลุ่มXXXที่จัดทำหนังสือYYY บอกว่าจะวางขาย หนังสือYYY ในงาน ZZZ นี่คือการโฆษณาครับ

ประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงาน หรือจากผู้บริหารไปยังกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องโดยการใช้สื่อต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงานให้กลุ่มชนเป้าหมายยอมรับต่อไป
ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย
เพราะฉนั้น
รายชื่อการ์ตูนออกใหม่, รายชื่อ หรือตัวอย่างอนิเมออกใหม่, รีวิวอนิเม, ตัวอย่างภาพยนต์, รีวิวภาพยนต์ และรวมถึง รวมกลุ่มไปชมภาพยนต์ และรวมกลุ่มไปงานนิทรรศการ/event ,รวมไปถึงคลิปอื่นๆ บน Youtube ที่เจ้าของให้รับขมได้ฟรี (หรือตัดต่อมาจากผลงานอื่น) แต่มิใช่เจ้าของผลงานมาโพสเอง - ตราบใดที่มันไม่ได้แปรออกมาเป็นตัวเงินได้ ไม่ใช่การโฆษณาครับ

นั่นคือที่ผมเรียนด้านสื่อสารมวลชนมาโดยตรง
แต่ในปัจจุบัน........การโฆษณา กับ การประชาสัมพันธ์ แทบแยกกันไม่ออกแล้วด้วยซ้ำ...แถมใช้สลับกันมั่วไปหมด บางงานบางบริษัทมองยังไงก็โฆษณา ก็บอกเป็นการประชาสัมพันธ์...


Edit by Shinji - 28 ก.ย.54 เวลา 15:35:35 น.

Edit by Shinji - 28 ก.ย.54 เวลา 15:49:52 น.

ความคิดเห็นที่ 3 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 14:30:59 น.

cg
ไม่ใช่โพลีก้อนนะ

กฎข้อนี้ มีออกมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินครับ
เพื่อที่จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด ไม่ใช่มาอ้างว่า
ทำไม คนนั้นโฆษณาได้ คนนี้ไม่ได้ เพราะอาจจะต่างกันในรายละเอียด
ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่อย่างใด

เพราะไอ้กฎนี้ เราร่างกันมานานกว่าที่หลายคนรู้มากครับ(นานกว่า 1 ปี)
แต่เพิ่งได้สรุปกัน ไม่นานนี้เท่านั้นเอง smile

ความคิดเห็นที่ 4 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 15:04:12 น.

Shinji
กบว. Pocket

เสริมอีกนิด วิธีแยก โฆษณากับประชาสัมพันธ์ แบบง่ายๆมาก......และกว้างมากๆ
โบชัวร์สินค้ารายการหนึ่ง บ่งชี้สรรพคุณสินค้า รูปลักษณ์ทุกอย่าง
ถ้ามีราคาสินค้าบอกในโบชัวร์ = โฆษณา
ไม่มีราคาสินค้าบอกในโบชัวร์ = ประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็นที่ 5 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 15:11:39 น.

sutja042
Soul Collector

ตัวชี้แบ่งระหวว่างโฆษณา กับ ประชาสัมพันธ์ คือ เงินตรา สินะ

ความคิดเห็นที่ 6 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 16:19:12 น.

DEXNews
Member

ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับอีเวนท์ที่ทางนิติบุคคลอย่างทางของ DEX จะโพสท์ประกาศขึ้นนี้ ทางบอร์ดจัดให้อยู่ภายใต้กฏข้อใดหรือครับ ?

Edit by DEXNews - 28 ก.ย.54 เวลา 18:17:44 น.

ความคิดเห็นที่ 7 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 17:05:30 น.

cg
ไม่ใช่โพลีก้อนนะ

Quote : DEXNews
ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับอีเวนท์ที่ทางนิติบุคคลอย่างทางของ DEX จะโพสท์ประกาศขึ้นนี้ ทางบอร์ดจัดให้อยู่ภายใต้กฏข้อใดหรือครับ ?


Edit by DEXNews - 28 ก.ย.54 เวลา 18:17:44 น.


3.3 การประกาศโฆษณาโดยที่ผู้ประกาศเป็นพนักงาน ลูกจ้าง
หรือผู้รู้จักของบริษัท ห้างร้าน กิจการต่างๆ
โดยผู้ประกาศไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบ ห้ามโดยเด็ดขาด (หมายความถึง การเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานนั้นๆ)

ข้อนี้ครับ ถ้าทางคุณ DEXNews เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ก็ไม่ห้ามครับ

ความคิดเห็นที่ 8 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 20:12:54 น.

Eiji
Save-Guard

2.1 กับ 2.5 ขัดกันเองหรือเปล่าครับ?
เพราะ โดจินชิ ก็เป็นการลอกเลียนแบบ หรือทำสำเนา หรือก๊อปปี้มากจากของมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
แบบหนึ่งไม่ใช่หรือ?

ความคิดเห็นที่ 9 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 21:23:35 น.

Shinji
กบว. Pocket

Quote : Eiji
2.1 กับ 2.5 ขัดกันเองหรือเปล่าครับ?
เพราะ โดจินชิ ก็เป็นการลอกเลียนแบบ หรือทำสำเนา หรือก๊อปปี้มากจากของมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
แบบหนึ่งไม่ใช่หรือ?


ก็หลักการเดียวกันกับ Dojin ของญี่ปุ่น ยังไงก็ไม่เหมือนเป๊ะอยู่แล้ว ไม่งั้นDojinshiของญี่ปุ่นก็ผิด,ิขสิทธิ์หมดล่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 10 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 21:57:54 น.

Blade
คนบ้าในไร่แห้ว

ตอบ #9

การที่เราเขียนโดจินชิขึ้นมาด้วยฝีมือตัวเอง ว่ากันตามตรงแล้วถึงจะไม่ได้รับอนุญาติโดยตรงจากเจ้าของผลงานก็ตาม แต่จริงๆ ต้นสังกัดเขาก็ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวหรอกครับ ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์กันไป ตราบใดที่ไม่ไปลอกงานใครมาแบบหน้าด้านๆ ผมว่าก็ยังถือเป็นผลงานตัวเองได้นะ

ที่ถามนี่ คุณเข้าใจคำว่า ลอกเลียนแบบ ทำสำเนา หรือก็อปปี้ดีหรือยังครับ? เข้าใจคำว่าโดจินชิและธรรมเนียม, มารยาทของมันดีหรือยัง?

ถัาให้ว่ากันตรงๆ ที่ห้ามก็คือแบบที่ไม่ได้สร้างผลงานเองแต่ไปเอาของที่คนอื่นเขาเขียน หรือสินค้าที่มีลิขสิทธิ์มาก็อปปี้ขายนั่นแหละครับ

ความคิดเห็นที่ 11 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 22:04:44 น.

Humpty2Dumpty
On the beach

"โดจินชิ ก็เป็นการลอกเลียนแบบ หรือทำสำเนา หรือก๊อปปี้มากจากของมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร แบบหนึ่งไม่ใช่หรือ?"

ลอกเลียน Emulate/Copy ไม่ใช่ของต้นตำหรับ เป็นการสร้างใหม่แต่พยายามให้เหมือนกับต้นฉบับ
ทำสำเนา Duplicate/Clone เหมือนของเดิม 100%
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข Modify ต่างออกไปจากเดิม ไม่พยายามให้เหมือนต้นฉบับ

คุณคิดว่าโดจินเข้าข่ายไหน ลองทำความเข้าใจใหม่ดูครับ

ความคิดเห็นที่ 12 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 22:43:14 น.

cg
ไม่ใช่โพลีก้อนนะ

Quote : Eiji
2.1 กับ 2.5 ขัดกันเองหรือเปล่าครับ?
เพราะ โดจินชิ ก็เป็นการลอกเลียนแบบ หรือทำสำเนา หรือก๊อปปี้มากจากของมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
แบบหนึ่งไม่ใช่หรือ?ในข้อนี้ ทางLSA ได้มีการคุยกันดีแล้วครับ ลองพิจารณาดูนะครับ
การลอกเลียนแบบ - ยกตัวอย่างก็ชัดๆก็ ไซโดม่อน ที่ไปเลียนแบบโดเรม่อน
การทำสำเนา หรือ copy- ถ่ายเอกสาร , คัดลอก มาจากต้นแบบ เช่น โมเดลกระดาษแจกฟรีมาขาย
พวกนี้ห้ามเด็ดขาด

และโดจินชิคืออะไร โดจินชิ คือ การ์ตูนสมัครเล่นครับ ไม่จำเป็นต้อง"ล้อเลียน"งานอื่นเสมอไป
(เน้น "ล้อเลียน"(parody) ไม่ใช่ "ลอกเลียน"(copy,duplicate) เพราะมีประเภท
ที่เป็นต้นฉบับเอง(original)ด้วย)
ถึงจะเป็นงานโดจินชิล้อเลียน(parody)ทางเราก็ไม่ห้ามในการโฆษณาครับ

ถามมาได้จังหวะพอดีครับ จะได้ถือโอกาสอธิบายให้คนอื่นที่ยังไม่รู้ หรือ เข้าใจผิด เข้าใจโดยทั่วกัน

ความคิดเห็นที่ 13 ตอบเมื่อ 28 ก.ย.54 เวลา 23:40:15 น.

HM
นักวาด Lv 1

เคลียร์เลยล่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 ตอบเมื่อ 04 พ.ย.54 เวลา 22:56:13 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ Last ]
1 - 14 จากทั้งหมด 14 Reply
วิธีการใช้ Function ต่างๆ