Password Recovery System
1.
ระบุอีเมลล์ที่ใช้สมัคร
2.
ระบุ User Name (ที่ได้รับจากเมลล์)
3.
ระบุ Authorization Code (ที่ได้รับจากเมลล์)
4.
ระบุ รหัสผ่านใหม่